När Västragötalandsregionen blickar framåt spelar industrin en fortsatt dominerande roll. I strategin för den närmaste framtiden ingår också en tätare koppling mellan sjukvård, läkemedelsindustri och högskolan.

Chains CC BY BKnittle
Chains CC BY BKnittle

Industrin i Västra Götaland är fortsatt stark, trots nedgången i ekonomin. Men efter krisen har den tagit andra former och kommer att spela en fortsatt viktig roll för de närmaste årens utveckling i regionen, visar en ny rapport.

För ett par veckor sedan klubbade regionfullmäktige i Västra Götaland den strategi som ska vägleda arbetet med att utveckla regionen fram till 2020. När den börjar tillämpas efter årsskiftet är den del i det som även omfattar EU-program, statliga stödinsatser och andra europeiska utvecklingsresurser.

Ett viktigt underlag i strategin Västra Götaland 2020 är den undersökning regionen gjort av tillverkningsindustrins betydelse.

Antalet anställda i industrin går ner, men idag är stora delar av den privata tjänstesektorn direkt kopplad till industrin. Den kompetens som behövdes för att bygga bilar på Saab finns kvar, men ingenjörerna jobbar numera som konsulter

säger Leif Blomqvist (S), ordförande i beredningen för hållbar utveckling, den politiska församling som har ansvaret för att strategin genomförs.

Snabbt tillbaka

I rapporten tittar regionutvecklingssekretariatet tillbaka på utvecklingen under de senaste 30 åren. Leif Blomqvist tar Norra Älvstranden i Göteborg som exempel. I slutet av 1970-talet fanns där en av världens största varvsindustrier. I dag är den borta sedan länge, men antalet sysselsatta i området har inte minskat, snarare tvärtom.

Många av verksamheterna där är konsultföretag med kopplingar till sjöfarts- och bilindustrin.

Inte heller den svåra krisen efter kraschen i den internationella ekonomin hösten 2008 har fått konsekvenser som inte går att reparera.

Vi drabbades hårdare är andra regioner i Sverige, men kom också tillbaka snabbare. Västra Götaland följer med den internationella utvecklingen tätare än till exempel Stockholm.

Många av de nya företagen i regionen har växt fram för att serva industrin med tjänster som tidigare sköttes av industriföretagen själva. Däremot är det ett bekymmer att det är svårt att rekrytera ungdomar till industrijobb. Den utvecklingen måste brytas för att den västsvenska industrin inte ska tappa i konkurrenskraft.

Sjukvården har nyckelroll

Forskning och utbildning är ett av de områden som prioriteras i strategidokumentet. Av tradition har mycket av FoU-arbetet skett inom industrin. Nu hoppas Leif Blomqvist att regionen ska spela en aktivare roll på de områden där de regionala politikerna har ett direkt eget ansvar.

Vi kan bli bättre på att koppla ihop sjukvården med läkemedelsindustrin och högskolan.

Framtiden för högskolorna i Borås, Skövde och Trollhättan har varit osäker, men ingen av lärosätena kommer att försvinna. Istället ska framför allt de två första samarbeta tätare för att kunna erbjuda bästa möjliga utbildning.

Ett större bekymmer är att Sveriges lantbruksuniversitet från höstterminen nästa år flyttar sina utbildningar i bland annat djurskydd från Skara till Uppsala.

Det har vi reagerat kraftigt mot. Vi är Sveriges kornbod och det här är områden där det finns gott om jobb för den som har högskoleutbildning.

Kommunerna och regionen har tagit fram strategin Västra Götaland 2020 tillsammans. De ska också driva genomförandet i nära samarbete. Strategin prioriterar gemensamma insatser inom bland annat infrastruktur, kollektivtrafik, företagande och forskning. Åtgärder för att förbättra klimatet står högt på listan, liksom att minska utanförskap och stärka jämställdhet. Ambitionen är att vara världsledande inom områden som Life Science och hållbara transportsystem. Västra Götalands energisystem ska vara oberoende av fossila bränslen år 2030.

Beredningen för hållbar utveckling ska varje år rapportera om hur arbetet med att tillämpa strategin går. I tidtabellen finns också en halvtidsutvärdering 2017.

Lämna en kommentar