NORDEN: Ska Östersjöstrategin ge resultat så räcker det inte med nätverk mellan länderna. Det krävs fastare förbindelser mellan ländernas stora institutioner såsom bankväsendet, universiten, myndigheter, med flera. De har helt andra möjligheter och orkar driva utvecklingsfrågorna även på lång sikt. Detta var ett av huvudbudskapen från Baltic Development Forum (BDF) som höll sin toppkonferens den 5 – 6 oktober i år.
BDF gjorde också ett uttalande om att kontakterna mellan regioner på respektive sida om innanhavet också behöver fastare former inom områden som exempelvis energi, miljö, handel och utbildning/forskning för att bara nämna några exempel, om en mer långsiktig utveckling ska kunna ta fart.
 
Men ska man nå sina mål så måste staterna och regionerna kring Östersjön också klara av att styra tillsammans. På detta område såg BDF sig som en tänkbar stöttepelare för att förverkliga en fungerande styrmodell. Bland annat bjöd man in alla parter som ansvarar för strategin att komma till BDF:s toppmöte i Vilnius 2010 för att driva frågan vidare.
 
Under toppmötet nämndes också Ryssland som en allt viktigare partner om strategin ska nå någon framgång. Ryssland står nämligen för både de stora riskerna, framförallt de politiska, militära och energimässiga, men också de stora möjligheterna, exempelvis genom initiativ och lagstiftning på miljöområdet och utökad handel, och kommer genom sina val få stort inflytande över det långsiktiga resultatet. Därför nämndes under toppmötet tillsist behovet av en Baltisk tankesmedja. Tankesmedjan skulle fylla en rad syften bland annat att pejla det politiska läget och vilka vägval som kan tänkas möjliga i olika frågor. Ett annat angeläget syfte är att skapa större förståelse mellan alla parter kring Östersjön och med övriga medlemsländer inom EU.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar