SVERIGE / STATEN: Regeringens nya civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD), med ansvar för regionbildningsfrågorna, tycker att det vore önskvärt om man kom till skott i regionfrågan.  

Tre ministrar i den nya regeringen har beröringspunkter med den regionala nivån och regionbildningsprocessen i Sverige. Anna-Karin Hatt är regeringens IT- och regionminister, med ansvar för den regionala tillväxtpolitiken. Eskil Erlandsson var tidigare jordbruksminister och är nu landsbygdsminister med ett tydligare territoriellt ansvar. Till sist har regeringens nya civil- och bostadsminister Stefan Attefall fått huvudansvaret för regionbildningen i landet.
 
Stärk den regionala nivån
Stefan Attefall är mycket positiv till den pågående regionbildningsprocessen. Att den tagit tid är inget stort bekymmer för honom – däremot att så lite tycks hända lokalt och regionalt i frågan. Han poängterar därför att de som vill påverka utvecklingen på hemmaplan så snart som möjligt bör boka tid med regeringens utredare Mats Sjöstrand för att prata gränsdragningsfrågor.
 
Själv ser Attefall positivt på större geografiska regioner och vill helst att de också ska få ett större mandat än de har i dag. Bildandet av mindre regioner, såsom Halland, är han mer tveksam till. Men det faktum att beslutet är politiskt förankrat gör att det måste respekteras, menar han.
 
Av samma skäl vill han inte lägga sig i någon regionbildningsprocess utan önskar att politiken nu tar sitt ansvar. Samtidigt är han medveten om att det inte alltid går att få en folklig förankring.
– Men politiken måste däremot hela tiden ha helheten för ögonen och inte fatta ett beslut som främst stärker politiken utan framförallt underlättar för medborgarna, poängterar han.
Bostadspolitiken ett redskap
Attefall är också bostadsminister. I den rollen ser han klara kopplingar till den regionala nivån:
– Bostadsbristen är stora på många håll i landet. Inte bara i storstäderna, även om jag anser att de största samhällsekonomiska kostnaderna för bostadsbristen uppstår där. För regeringen handlar det i nuläget om att få igång bostadsbyggandet och omställning i de så kallade miljonprogramområdena.
 
Se till hela landsbygden
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ser också tydliga kopplingar till den regionala nivån i sitt nya uppdrag:
– Som landsbygdsminister är tanken att jag ska fånga upp alla näringar som vi arbetar med på departementet och som har bäring på landsbygden, säger han och nämner jord- och skogbruk, fiske, rennäring, livsmedelsförädling och landsbygdsutvecklingen som exempel.
Regeringens ambition att satsa på gröna näringar och nya energislag förstärker enligt Erlandssom möjligheterna att utveckla hela landsbygden.
– På de här områdena har jag som landsbygdsminister många beröringspunkter med IT- och regionminister Anna-Karin Hatt och näringsminister Maud Olofsson, säger han.
Erlandsson pekar också på att EU:s territoriella agenda förutsätter att städer och landsbygden samspelar på ett bättre sätt.
– Och detta är ju en aspekt som har en tydlig förankring i vår nuvarande landsbygdsstrategi så här tycker jag nog att vi har rätt fokus, säger han.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar