FINLAND: Det är framförallt ungdomarna och andra som inte är väl etablerade på arbetsmarknaden som drabbas hårdast till följd av krisen. Det menar Petri Suvänen, specialplanerare på Närings- och arbetsmarknadsdepartementet i Finland. Han påpekar också att ökningen av ungdomsarbetslösheten är som störst utmed södra och västra delarna av Finland. Här finns nämligen den mest utvecklade industrin, som är mest känslig för förändringarna på de internationella marknaderna.
Men även om ungdomsarbetslösheten i vissa delar av landet är höga, som i Helsingforsregionen där talen stigit med 100 procent sedan förra året, så är det en bit kvar till de totala arbetslöshetstal som råder i norra och östra delarna av landet påminner Suvänen.
Han påpekar att även om krisen slagit olika hårt och tagit sig olika uttryck på olika håll i landet så är insatserna ganska lika överallt. Det handlar till stora delar om utbildning och praktik samt offentliga medel för att stimulera näringslivet till ökade investeringar.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar