Svårigheten att locka ungdomar till tekniska utbildningar märks på alla nivåer. Många studieplatser står tomma på gymnasieskolornas yrkesinriktade program och yrkeshögskolorna stänger tekniska utbildningar innan de ens hunnit starta.

Final Exam CC By
Final Exam CC By www.antagning.se visar att sju lärosäten annonserar om lediga utbildningsplatser på sammanlagt ett 30-tal kurser och inriktningar knutna till programmet för högskoleingenjörer.

På många håll är antalet sökande färre än studieplatserna. Konkurrensen är låg vid flera av lärosätena, säger Torbjörn Lindqvist.

Även för den som vill bli civilingenjör, men inte sökt någon utbildning, är möjligheterna goda att hoppa på studierna i efterhand. Utbildningen till civilingenjör tappade också många sökande i slutet av 1990-talet och under de följande åren, men nedgången blev inte lika drastisk som för högskoleingenjörerna.

Civilingenjörerna har alltid haft en tydligare status. Vad en högskoleingenjör arbetar med är inte lika väl känt, säger Torbjörn Lindqvist.

Få kurser stryks

Även i en mängd kortare och längre kurser i andra ämnen är antagningen till höstterminen fortfarande öppen. I till exempel Uppsala universitet finns bland de naturvetenskapliga ämnena cirka 300 kortare och längre kurser som fortfarande är öppna att söka. Några av kurserna hör till området medicin, några ingår i utbildningsprogram och några startar först efter halva terminen.

Det är ungefär så här det brukar se ut alldeles i början av hösten, säger Emma Kristensen på kansliet för naturvetenskap och teknik.

Att missa den första veckans introduktion innebär sällan några problem. Den andra studieveckan kan också passera utan att man hamnar för långt på efterkälken, men senare än så går det sällan att hoppa på en utbildning.

Någon nedre gräns för antalet studenter finns sällan. För att en kurs ska kunna strykas måste lärosätet tydligt ha angett att det kan bli så, till exempel om söktrycket är för litet.

Det ska mycket till att ställa in en kurs som studenter redan blivit antagna till, säger Mattias Wickberg, utredare på Universitets- och högskolerådet.

Lämna en kommentar