EU / STYRFORMER: Det nyligen ratificerade Lissabonförtraget ger nya möjligheter för kommun- och regionpolitiker att få gehör för sina åsikter. Från och med den första december kan de nämligen föra fram en fråga inför EG-domstolen som man anser står i strid med subsidiaritetsprincipen.
Ett beslut som fattats på ”fel” samhällsnivå kan därmed stoppas. Likaså kan ett nytt förslag till EU-lagstiftning portas om det visar sig att förslaget står i strid med subsidiaritetsprincipen. Regionkommitténs ledamöter var därför inte sena att omsätta fördragets innehåll till praktisk handling och beslutade därför den 3 – 4 december att det skulle räcka med enkel majoritet för att kommittén skulle väcka talan i en fråga inför EU-domstolen.
" Vi kommer att utnyttja denna rätt med försiktighet, men med stor beslutsamhet i fall där vi anser det nödvändigt att försvara subsidiaritetsprincipen i EU-lagstiftningen. Vi hoppas emellertid att ett snabbt genomförande av Lissabonfördragets alla bestämmelser, som stärker subsidiariteten redan i ett tidigt skede av lagstiftningsprocessen och under antagandet av ny EU-lagstiftning, kommer att borga för att det aldrig behöver gå så långt", sade Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande i ett pressmeddelande.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar