SVERIGE / ARBETSMARKNAD: Under 2010 och 2011 beräknar Arbetsförmedlingen att sysselsättningen ökar med 1,3 respektive 1,5 procent. Det skulle motsvara ganska exakt den minskning som följde efter konjunkturnedgången.
Men uppgången är inte lika spridd som nedgången. Om nedgången främst drabbade län med stor andel traditionell industri, så förväntas de nya jobben främst komma i de tre storstadslänen samt Jönköping, Halland och Uppsala län.
Svagast beräknas sysselsättningsökningen bli i Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Gotland. Gemensamt för dessa län är att de är glest befolkade och att det är långa avstånd mellan orterna vilket oftast försvårar nya etableringar som ger jobb.
Men även befolkningsutvecklingen spelar i det här fallet in. Under de senaste 10 åren har ungdomar i åldrarna 6 – 19 år blivit fler i endast Stockholm, Uppsala, Halland och Skåne. I övriga län har denna grupp minskat, särskilt på Gotland, i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, i Dalarna och i Kalmar. Detta betyder att möjligheterna till rekrytering på sikt kan på sikt bli svårare på många håll i landet trots att man har färre lediga jobb att erbjuda.
Dessutom utgör merparten av dem som nu ska in på arbetsmarknaden av människor födda i andra länder. Det är bara i Stockholm och i Västra Götaland som den svenskfödda befolkningen i arbetsför ålder bidrar till ett ökat arbetskraftsutbud. Till saken hör också att de utrikes födda har svårare än de svenskfödda att få jobb. Skillnaden är så stor som 15 procent. Bäst lyckas man i Halland och i Jönköping med att matcha dessa grupper mot lediga jobb (68 procent). Sämst ställt är det i Blekinge, Värmland och i Skåne (55  procent).
 
Länk till rapporten: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar