SVERIGE / DEMOKRATI: Den pågående regionreformen i Sverige har allt för lite debatterat vad det innebär för demokratin om svenskarna får större regioner. Det anser David Karlsson, forskare vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs Universitet, som var inbjuden för att ge sin syn på saken i samband med Sveriges Kommuner och Landstings lunchseminarium på temat "Större regioner – sämre demokrati". Enligt David Karlsson påverkar en ny indelning väljarunderlagets sammansättning, det sätt som demokratin utövas och det sätt som de demokratiska förvaltningarna fungerar på. I sin forskning ser han att de som är positiva till en reform visavi de som är mer negativt inställda båda har en tendens att förstärka de argument och tendenser som stärker deras egen uppfattning. Ett sådant exempel är att en större geografi å ena sidan skulle kunna bidra till ett ökat rekryteringsunderlag för partierna, å andra sidan kan kraven på politikerna bidra till en ökad professionalisering, där det kan bli svårare att nå vissa väljargrupper. Hans egen slutsats är att om man ska bedöma resultaten så måste både medborgarnas inflytande och den samlade förvaltningens möjligheter att genomföra politiken vägas in. Ett ensidigt fokus på bara ena delen skymmer helhetsbilden, menade Karlsson. Britt Westerlund, (s) landstingsråd ifrån Norrbotten (1/4 del av landets yta) fanns med i panelen för att kommentera forskaren. Hon påpeka bland annat att ett viktigt skäl till en regionalisering som Karlsson inte nämnt, är var makten för regionens samlade utveckling finns, hos staten eller ute i regionen. Kent Johansson, tidigare regionpolitiker i Västra Götalandsregionen påminde panelen och deltagarna i slutet av lunchseminariet att hur väl demokratin uppfattas fungera också beror på en rad andra faktorer som hör samman med en större geografi, bland annat inre förändringar som partierna, medias roll och möjlighet att bevaka ”regionalt”, samt näringslivets egna intressen av att få till stånd funktionella regionbildningar. Tar man inte in sådana intressen så blir det svårt att förstå och förutse hur väl en ny regionindelning skulle kunna fungera och därmed vilken demokratisk legitimitet den skulle kunna få, menade han.   Se hela mötet i efterhand:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar