SVERIGE / INNOVATION: – Vi har haft ett behov av en gemensam bild av den utvecklingspotential som våra fyra län tillsamman sitter på. Den börjar vi nu ana, säger Per Schöldberg, samordnare på Regionförbundet i Kronoberg. Han hänvisar till den studie som gjorts över det samlade innovationssystemet i de fyra länen Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Blekinge. – Rapporten har gett oss i Småland/Blekinge en bättre överblick över de tillgångar som stödjer systemet. Det handlar om företagsinkubatorer, kluster och olika typer av utvecklingsbolag. Regionen och staten satsar en hel del resurser redan idag, men jag tror att resurserna kan användas så att de ger än bättre avkastning, säger han. Ett fungerande innovationssystem behöver också en viss kritisk massa av tillgångar som exempelvis arbetskraft, kunnande, finansiellt kapital.
– Små län är ingen fullsortimentsbutik och behöver därför bilda allianser med andra regioner. Våra företag i Småland/Blekinge verkar i en global konkurrens. Det offentliga Småland/Blekinge måste därför ständigt vässa sin arsenal av insatser för tillväxt. En förbättrad överblick över tillgångar och ett samlat agerande är ett steg på vägen. Tidigare tog vi egna initiativ ute i länen utifrån våra behov och tog sedan kontakt med de övriga länen, som fick reagera. Framöver vill i stället arbeta utifrån så kallade samverkansplattformar, för att göra en tydligare arbetsfördelning och jobba mer strategiskt utifrån det kunnande och de kontaktnät som finns i respektive län, säger Per Schöldberg. Plattformarna gör det möjligt att i ett tidigare skede identifiera vilka behov som näringslivet kommer att få och ta initiativ på ett länsövergripande sätt. Med hjälp av plattformarna kommer de fyra länen också kunna få en bättre koll på omvärlden. Många av länens företag är underleverantörer till bland annat fordonsindustrin i Västsverige och utvecklingen där har stor betydelse.
– Vi kommer inte att kunna arbeta lika intensivt på alla fronter samtidigt. Det orkar vi inte. Snarare kommer vi att få välja ut några områden där vi tillsammans med de tre andra länen har en chans i den globala konkurrensen, säger samordnaren Per Schöldberg vid Regionförbundet Kronoberg.
 
NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar