SVERIGE / NÄRING: Det finns en risk för att orter och delar av regioner ser en växande handel och besöksnäringar som räddande änglar när näringslivet i övrigt krympt eller går på knäna. Men detta kan visa sig vara en falsk säkerhet menar forskarna Thomas Blom och Lotta braunerhielm, docent respketive filosofie doktor i kulturgeografi vid Karlstads Universitet.

Skälet till att de höjer varningsflagg är att båda dessa ”nya näringar” är oerhört konjunkturberoende och att dessa näringar sällan kopplas samman med den övriga samhällsplaneringen av en långsiktigt hållbar samhällsstruktur. I  ett längre perspektiv kan dessa näringar alltså fördröja en nödvändig strukturomvandling som är helt nödvändig.

 

Läs mer: http://www.vf.se/asikter/debatt/brukskultur-i-ny-form-framtidsfara

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar