Höstens val närmar sig med stormsteg, och en av de hetaste frågorna handlar om hur vi kan få fram fler jobb. Mats Andersson, samordnare vid Svenska ESF-rådet i Örebro ser på frågan utifrån ett regionalt perspektiv.  

För att förändra system krävs system för förändring. Detta är något som svenska ESF-rådet tagit fasta på i den innevarande programperioden 2007-2013. I tidigare programperioder har utvärderingar visat att man inom ramen för Europeiska socialfonden finansierat väldigt många bra projekt, men att det varit desto svårare att samla och tillvarata resultaten från alla dessa projekt på en övergripande nivå så att de kunnat bidra till strategiska och strukturella effekter.
 
Under denna programperiod beräknar man med att 3 000 projekt kommer att dela på dryga 13 miljarder kronor som Europeiska socialfonden omsluter i Sverige. Att ställa realistiska förväntningar på vad dessa projekt enskilt kan förväntas åstadkomma i form av strukturell påverkan är emellertid en utmaning, inte minst för ESF-rådet som finansiär. För att inte ställa orimliga krav på ett enskilt projekt finns behov av nya eller kompletterande arenor till de arenor som uppstår i de ordinarie projekten. Därför har svenska ESF-rådet finansierat stöd till fem stycken tematiska projekt, temagrupper. Temagrupperna är centrala för att socialfondsprogrammet ska få den effekt som förväntas av programmet.
 
Syftet med de fem temagrupperna är att de ska ta fram, analysera och systematisera projektresultat för att åstadkomma strategisk påverkan mer långsiktigt och på en högre nivå än vad de enskilda projekten kan göra själva. De fem temagrupperna är: Arbetsplatslärande och omställning, Företagande och entreprenörskap, Integration i arbetslivet (TIA), Likabehandling respektive Unga i arbetslivet.
 
Temagrupperna är för vår del viktiga kunskapskällor för att få veta mer om sysselsättningen utvecklas regional och nationellt liksom hur tillväxten förändras ute i regionerna.

Deras huvudsakliga uppgift är att vidareförädla enskilda projektresultat för påverkan, men temagrupperna bidrar också till kvalitetshöjning och progression inom myndighet och program t.ex. genom omvärldsbevakning och att de återkopplar sina resultat till förvaltande myndighet och till de prioriterande strukturfondspartnerskapen. På så sätt är temagrupperna viktiga aktörer även i det regionala utvecklingsarbetet.

 
Ett kort axplock från de fem temagruppernas resultat i ett tidigt skede visar bland annat att socialfonden borde kunna integreras bättre med det regionala utvecklingsarbetet än vad som sker idag. Vanligt är att Socialfonden likställs med

arbetsmarknadspolitik på nationell nivå. Därmed underutnyttjas möjligheten med Socialfonden som bidrag till regional sysselsättning och tillväxt. Vidare visar temagruppernas resultat att det (framförallt) i storstäderna saknas en helhetsbild av vilka insatser som genomförs såväl i kommunen som i regionen.

 
Det här medför att ett flertal projekt med varierande finansiering kan pågå samtidigt och arbeta för förbättrad samverkan parallellt, ovetandes om varandra. På regional nivå behövs ett bättre informationsflöde mellan kommuner och nationella aktörer.
 
Under 2009 gjordes insatser inom ramen för Socialfonden att möta de varsel och uppsägningar som skedde på grund av lågkonjunktur. Tema­gruppernas iakttagelser har bland annat varit att en mer generell anställningsbarhet ställer större krav på lärande inom nya områden, att flera i målgruppen tvingats sluta innan projektet kommit igång, att många utbildningsinsatserna varit företagsspecifika samt att organisationsfrågor fått stå tillbaka för ett individuellt lärande.
 

 

En generell slutsats kan därför sägas vara att lärandet överlag alltför sällan kopplas till verksamhetsutveckling. Temagrupperna har specifikt iakttagit några satsningar på kompetensutveckling som tycks vara långsiktigt strategiska. Det handlar då om projekt som har varit regionalt uppbyggda, där Arbetsförmedling, kommuner och utbildningsanordnare samverkat när det gäller kompetensutveckling. Projekten har både varit ett sätt att samordna utbildning som annars inte hade kommit till, och samtidigt varit en del av en lokal mobilisering. Socialfondens medel har då blivit en del av ett regionalt arbete för tillväxt och sysselsättning.
 
Mats Andersson
Samordnare
Svenska ESF-rådet
 
Länk till de fem temagrupperna och om deras resultat kommer fortlöpande att presenteras på svenska ESF-rådets hemsida och på temagruppernas egna hemsidor
 
Mer om Socialfondens medverkan vid Almedalens politikervecka kommer inom kort att finnas på ESF-rådets webbsida.
Lämna en kommentar