Handeln i en stad eller en region bidrar till och skapar i sig mycket av den lokala platsens attraktivitet. Fredrik Bergström, ekonomie doktor och Affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi menar att om vi förstår hur handeln fungerar så kan vi påverka utvecklingen både regionalt och i våra stadskärnor.  

Handeln har genomgått en omfattande strukturomvandling under de senaste 10-20 åren och det är också något som kommer att känneteckna handeln i framtiden. De förändringar som kommer kan vi förvänta oss kommer att ske på efterfrågesidan (växande köpkraft och mer mångfacetterad efterfrågan) och på utbudssidan (ökad professionalisering, ökad mångfald). Efterfrågan och utbudet möts på marknadsplatserna (köpcentrumet, stadskärnan, stadsdelcentrumet etc.).
 
En första trend är att som en konsekvens av stigande inkomster och de större regionernas tillväxt kommer handeln att fortsätta att koncentreras än mer regionalt. Fram till 2030 kommer handeln att växa med 400 miljarder. Cirka 80 procent av denna tillväxt kommer att återfinnas i landets 10 största regioner.
 
Externhandel/köpcentrum kommer att fortsätta att växa. Av vikt framöver blir att ständigt förnya, förändra och bygga ut. Viktigt på dessa handelsplatser är att både erbjuda basutbudet (ICA, H&M m.fl.) och profilbutiker som ger centrumet en unik nisch i marknaden. Restauranger, biografer och andra upplevelseorienterad erbjudande blir relativt viktigare. Köpcentrumen satsar också på att bli mötesplatser. De satsar än mer på att utveckla tillgängligheten genom längre öppettider och genom att förbättra möjligheterna att ta sig till centrumen utan bil (här finns en hel del att göra redan i dagsläget!)
 
En annan typ av handelsområde som kommer att utvecklas är industriområden i citynära lägen som kan bli både handelsområden och bostadsområden. De är attraktiva p.g.a. av läget och rimliga hyror. Dessa handelsområden kommer att fungera bättre och bättre i takt med att de får ett större inslag av handel och i takt med att trafiklösningar, företagarföreningar m.m. utvecklas.
 
Cityhandeln i mellanstora/större städer fortsätter att utvecklas relativt väl i a-lägena. Galleriorna har blivit allt vanligare och
kommer att öka i omfattning i och med att de kan erbjuda moderna förutsättningar i staden. Staden kommer att kännetecknas av än mer nischad urvalshandel och får ett större inslag av restauranger och annan service. God tillgänglighet (t ex öppettider, parkeringar, kollektivtrafik) är ett viktigt konkurrensmedel där staden kommer att bli eller tvingas bli än bättre för att möta konkurrensen från externa anläggningar.
 
För mindre städer är utvecklingen mindre ljus. Minskat befolkningsunderlag gör att det finns en risk att dessa orter hamnar i en negativ spiral med minskad handel och därmed minska attraktivitet. Det går dock att stå emot om man arbetar aktivt med handeln, har väl underbyggda handelsstrategier och framförallt inser att handelns liksom stadens utveckling inte bara handlar om handel utan också om att övriga näringslivet får utvecklas väl. Det kommer att bidra till en positivare befolkningsutveckling och därmed förbättrade förutsättningar för handeln.
 
En spännande trend är att stadsdelscentrum i de större städerna kan komma att få en renässans. Det gäller dock inte alla. Många mindre stadsdelscentrum har och kommer att fortsätta att tappa marknadsandelar. De som missköts tappar. De som rustas upp och erbjuder ett bra vardagserbjudande kan dock överleva och växa. Inte minst för att de erbjuder tidseffektiv konsumtion. Om det byggs fler bostäder i anslutning till centrumen ökar det sannolikheten för en positiv utveckling. Om de dessutom ligger i anslutning till knutpunkter kommer flera av dem att utvecklas väl.
 
En trend som diskuterat tidigare är e-handeln och dess förväntade genombrott. Om e-handeln slår igenom på bred front kommer detta att innebära förändringar för handeln som redan skiv- och bokhandeln har känt av, d v s förlorade marknadsandelar och konkurser för de traditionella koncepten.
 

 

För att komma ut som en vinnare i ”framtidens handel” bör den näringslivsansvarige, detaljhandelsaktören och ägare av större köpcentrum utgå ifrån fyra principer:
– Fokusera på substantiella förändringar.
– Bedriv konstant omvärldsanalys och upprätthåll en viss grad
  av flexibilitet.
– Var aktiv. Den som står still blir omkörd.
– Underskatta inte förmågan att själv skapa framtidens
  efterfrågan.
 
Inte minst är den sista punkten värld att beakta. Framgång inom handeln bygger på entreprenörskap. Entreprenörskap bygger i sin tur på att testa nya idéer och försöka skapa erbjudanden som är konkurrenskraftigare än konkurrenternas. Exemplen är många IKEA ändrade möbelbranschen, H&M klädbranschen, Stadium sport- och

fritidshandeln, Ad Libris bokhandeln, Malmö stad skapade en stark cityhandel m. fl. Dessa möjligheter kommer att finnas även i framtiden.

  
Fredrik Bergström, ek. dr och Affärsområdeschef för WSP Analys & Strategi. Tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut. WSP Analys & Strategi är ett affärsområde med 120 konsulter/utredare/forskare inom WSP som är rådgivare inom samhällsbyggande.
 
Fredrik har nyligen publicerat rapporten ”Framtidens handel” som går att ladda ner ifrån
http://www.wspgroup.se/analys  under fliken Rapporter
Lämna en kommentar