Om politikens villkor numera sätts i Bryssel så sätts det lokala näringslivets villkor i Asien eller någon annanstans världen. Och med de horisonterna måste lokala politikerna oftare välja att agera gemensamt poängterar Robert Forsberg, Socialdemokrat och kommunalråd i Kalix under denna Synpunkt.  

 
Att Norrbotten befinner sig i en smältdegel av utveckling är kan ingen bestrida. Det som, för över 100 år sedan, var grunden för välfärd och tillväxt i Sverige visar sig åter vara drivkraft för utveckling. Utan att förringa ”nya” områden som tjänstesektorn eller elektroniken kan vi med stolthet lyfta skogen och malmens betydelse. Beaktar vi också utvecklingen av nya gas- och oljefält samt fisket är det lätt att se hur Barentsområdet bidrar till Europas välfärd.
 
Den fennoskandiska plattan, med 1 till 2 miljarder år på nacken, utgör Europas samlade mineralreserv. 90 % av den järnmalm som LKAB producerar landar i Europa. Med de nya investeringar som görs och nya gruvor som öppnas här i norr, kommer det att inom en tioårsperiod, närmast fördubbla produktionen av järnmalm.  Det blir samtidigt en fördubbling av Europas produktion, då järnmalm i Europa i huvudsak finns i norra Skandinavien. Den malmen behöver tas tillvara och förädlas, i närheten av gruvområdena.
 
Det norra barrskogsområdet, med påverkan från senaste nedisningen, har en unik förmåga att långsiktigt binda kol. Huvudfrågan vid Eu:s politikertoppmöte i Köpenhamn, hur vi minskar utsläppen av klimatgaser, visar på det gemensamma ansvaret vi har för vår miljö. Här kan vi, genom att utveckla nya skötselmetoder i skogen, aktivt bidra till att minska utsläppen av koldioxid. Att se till så våra skogar står under tillväxt, att nyttja marken för långsiktig kolbindning, att vidareförädla  
skogsprodukter i form av villor, hyreshus, inredningar och möbler, gör att vi tar ett globalt miljöansvar, låter våra skogar bli Europas gröna lunga. Samtidigt ska vi utveckla skogens mervärde genom vidareförädling. Att vi dessutom blir delaktiga i att skapa bättre levnadsförhållanden i Indien och Bangladesh visar hur våra handlingar ger effekter långt över våra gränser. Allt detta kan vi, och skall vi göra, för att ta vårt globala ansvar. Det kan vi också göra utan att riskera den biologiska mångfalden.
 
När jag var liten och gick mina första år i skolan framstod bilden klar, ”alla vägar bär till Rom”. Det blev en mental bild för mig som visade hur vi i Europa såg på oss själva och övriga världen. Nu är det hög tid att vakna ur denna villfarelse. Världen ser inte likadan ut som på 50-talet. Mängden av miljonstäder finns i dag koncentrerade till Ostasien, (Indien och Kina). I dag produceras exempelvis 80 % av alla elektroniska kretskort i Kina. En produktion som behöver hitta till sin nuvarande och framtida marknad.
 
För två år sedan, då jag hade förmånen att bevista ett transportsymposium i staden Lanzhou i Kina, fick jag ta del av deras pragmatiska hållningssätt då man tillsammans med andra asiatiska länder konstaterade.
– Kunde vi nå våra marknader för två tusen år sedan genom Sidenvägen, kommer vi naturligtvis nå våra nuvarande och framtida marknader. Frågan är bara hur vi gör det på det smartaste (klimatsmartaste) sättet.
 

 

I dag finns infrastruktur som binder Asien och Europa samman, ex transsibiriska järnvägen. Att via den kunna nå Atlantkusten för vidare transport sjövägen till Amerika är en transportväg som väcker intresse. Lägger vi därtill ett uttalande från ordförande i Murmansk regionala duma – ”De stängda gränsernas tid är förbi”, blir det lätt att se en framtida bild där de öst-västliga transportnätverken ökar. Vi i norra Skandinavien blir ett av transportstråken för att binda samman produktion och marknad.
 
Att som enskilt kommunalråd se och driva dessa frågor hjälper föga. Men om vi som region ser denna förändring, denna möjlighet, och aktivt vill ta del av den, kommer drivkraften.
Som region och regionala företrädare måste vi klara av att prioritera. Vi måste med tydlighet visa vad och hur vi vill att framtiden ska se ut, möjligheternas tid är nu. Vi har ett ansvar att ta del i den utvecklingen, men då måste vi kunna se över gränser, se oss som en del i ett större sammanhang.
 
Robert Forsberg, Socialdemokrat
Kommunalråd
Kalix
Lämna en kommentar