Att implementera Östersjöstrategin måste bygga på ett tydligt samspel mellan olika politiska nivåer, flernivåstyre, där varje regions förutsättningar och behov är en utgångspunkt för att bygga ett demokratiskt och jämställt samhälle för både män och kvinnor. Att bygga samhället är trots allt politikens kärna. Det menar Erik Bergkvist (s) regionråd i Region Västerbotten.  

Att utveckling förutsätter ett samspel mellan olika politiska nivåer framgår klart i Lissabonfördraget, i EU 2020 och i den så kallade Barcarapporten. Det framgår också i OECD:s rapport om att frigöra territoriellt kapital, i Europaparlamentets förslag till betänkande om goda styrformer för EU:s regionalpolitik och framförallt i Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre där man pekar på det ömsesidiga beroendet mellan subsidiaritet och flernivåstyre; subsidiaritet förutsätter flernivåstyre lika väl som flernivåstyre förutsätter subsidiaritet.
 
CEMR:s Europeiska deklaration om jämställdhet mellan könen är av speciell vikt eftersom den Östersjöregion vi eftersträvar måste vara en region för både män och kvinnor, en region utan könsuppdelad arbetsmarknad, en region med bra förutsättningar för män och kvinnor att starta, driva och utveckla företag och en region som bekämpar människohandel för sexuella ändamål.
 
Det finns ett antal frågor man kan ställa sig: Östersjöstrategin är ett överstatligt initiativ som har initierat ett mellanstatligt samarbete inom flera områden, men hur skall överstatligheten möta den regionala nivån? Leder mellanstatligt samarbete automatiskt till ett utvecklat flernivåstyre? Jag tror att samspelet mellan de olika politiska nivåerna behöver nya förutsättningar och arenor och planeringsverktygen är en sammanhållande faktor för att skapa ett effektivt system för flernivåstyre och samhällsutveckling med rätt ”policy mix”, det vill säga en integrering av sektorspolitiken i den regionala utvecklingen.
Om vi vill skapa en Östersjöregion som är hållbar, blomstrande, attraktiv och trygg och säker för både kvinnor och män måste vi skapa plattformar där den överstatliga, mellanstatliga, nationella, regionala och lokala nivån kan mötas i olika konstellationer. Vi måste utgå från varje regions unika förutsättningar och behov och få till stånd en samverkan mellan den regionala nivån i Östersjöregionen, en samverkan som måste innehålla representation från icke medlemsländer.
 
Vi måste få ett mer systematiskt samarbete mellan olika politiska nivåer för att underlätta implementering och genomförande av strategins alla delar. Vi måste få aktivare regioner och en programlogik som både är anpassad till regionernas förutsättningar och till Östersjöstrategin och vi måste utveckla lärandeprocesser och kompetensuppbyggnad för lokala och regionala politiker.
Med en metafor från idrottens värld kan man säga: Det bästa fotbollslaget spelar efter en genomtänkt strategi och med ett organiserat samspel mellan försvar, mittfält och anfall. Ett fotbollslag utan samspel mellan de tre olika linjerna kommer aldrig att lyckas.
 
Erik Bergkvist, socialdemokraterna
Regionråd
Region Västerbotten
Lämna en kommentar