Engagemanget hos boende och företagare är Leaders inre drivkraft. Margareta Asserwall frågar sig i detta debattinlägg om de som ansvarar för att utforma det nästkommande landsbygdsprogrammet kommer att ta hänsyn till deras villkor bättre.  

Engagemanget hos de boende och bland företagarna är Leaders inre drivkraft. Margareta Asserwall frågar sig i detta debattinlägg om de som ansvarar för att utforma nästa generation av landsbygdsprogrammet kommer att bättre ta hänsyn till deras villkor?   Från min post som ordförande i Leader Växtlust har jag insett hur viktigt det är att projekten är väl förankrade i den bygd där de ska förverkligas och att det initiativ som driver fram en projektansökan om projektmedel också kommer underifrån. Väl genomtänkta och diskuterade projektansökningar från en förening når också oftast ett mycket lyckat och problemfritt genomförande med bra resultat. I det här sammanhanget är det också värdefullt om det finns en lokal tolerans för de mål som projektet ska uppnå och att bygdens befolkning ser projektets resultat som en utveckling och tillgång för trakten.   Jag anser att ett projekt uppfyllt sina syften i den stund som det står utom allt tvivel att projekts innehåll har lett till utveckling av verksamheter som blir bestående, som lever kvar även efter att projektet avslutats. Det är därför viktigt att de projekt som väljs ut syftar mot framtiden, berikar bygden och som ger resultat som kan nyttjas av många. Slutresultaten måste medverka till att livet på landet blir intressantare och roligare att leva. Att samlas kring ett uppdrag, där man deltar tillsammans i genomförandet och tillsammans stärker orten gör att känslan av gemenskap och förankring växer i bygden.   Projekt som riktar sig till ungdomar ska även drivas med de ungas medverkan och deras entusiasm ska man ta tillvara. Vi måste därför återkommande ställa oss frågan; Är detta något de unga brinner för och vill delta i? Är det ett initiativ som har en överlevnad efter projekttidens slut? Samtidigt har vi märkt hur svårt det är att utvärdera om ett projekt vid sitt slut exempelvis har bidragit till att skapa bestående arbetstillfällen. Sådana resultat blir sällan synliga under själva projektperioden utan något senare då en satsning blivit mer etablerad   Nu bygger Leadermetoden på samarbete mellan 3 sektorer: den ideella med framförallt föreningslivet, det privata näringslivet med företagarna samt det offentliga med kommunerna. Medel från Leader, som består av kommunernas andel samt Svenska staten och EU:s andelar, växlas dessutom upp av alla de ideella timmarna som projektägarna (ofta föreningsaktiva) lägger ner i genomförandet.   Genom det här upplägget har det blivit väldigt tydligt hur svårt det kan vara att mobilisera ett intresse från företagen att delta. Eftersom systemet inte är  

 upplagt för att de ska vara projektägare och bidragsmottagare, om det endast gynnar deras eget företag. Trots detta har jag fått erfara att en del företag har gjort en gemensam insats, som inte gynnat någon av dem enskilt, utan hela gruppen och bygden. En del projekt som stärkt bygdens företag och gjort orten mer känd för ortsborna och inte minst för besökare och turister har också varit mycket lyckade. Andra projekt har varit mer av karaktären att man skaffat sig gemensam kunskap inom ett område och kanske gjort studiebesök i grupp.   En av orsakerna till att företagen inte visar något stort intresse kan vara att det tar deras tid i anspråk, tid som de inte har. Den fråga jag ställer mig är hur vi får med företagarna i en eventuell kommande programperiod?   En annan mycket påtaglig utmaning är att våra projektägare fortfarande tycker att administrationen är krånglig. De liksom jag önskar att man förenklar byråkratin kring och det sätt som Leaderprojekten följs upp inför en eventuellt ny Leaderperiod.   I ”mitt” Leaderområde, Leader Växtlust Värmland, har vi idag beviljat 78 kreativa projekt med en totalsumma av 29,6 miljoner, fördelat över sex kommuner. Vi har nått ut till landsbygdens aktörer och de godkända projekten har genomförts och skapat engagemang och drivkraft. Många av våra projektägare säger att detta blivit möjligt endast genom bidraget Leader hjälpt dem med. Ett stort antal verksamheter har skapats som stärkt landsbygdens attraktionskraft inom vårt område.   Margareta Asserwall Ordförande för Leader VäxtLust i Värmland

Lämna en kommentar