I Västra Götaland har det regionala tillväxtarbetet sedan senaste valet styrts av en ordförande från miljöpartiet vilka kraftfullt kritiserat det rådande sättet att se på tillväxt. Birgitta Losman (MP) berättar hur hon löser den ekvationen.  

 En och annan frågar sig nog hur det går med tillväxtarbetet i Västra Götaland sedan S-MP-V tagit över. Själv företräder jag MP, ett tillväxtkritiskt parti. Eftersom jag leder regionens nämnd för tillväxt och utveckling tänkte jag att det är lika bra att ta tjuren vid hornen, så i mitt inledningstal till nämnden sade jag Var inte oroliga över att ett tillväxtkritiskt parti leder regionutvecklingsnämnden. Regionen och de 49 kommunerna har alla skrivit under Vision Västra Götaland om en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Det är detta vi ska arbeta tillsammans med. Och ekonomisk utveckling ska det bli!    Det är just hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt som vår politik handlar om. Vi har gått till val på att ställa om näringslivet för fler gröna jobb, minska sårbarheten i ekonomin och stå bättre rustade för nya ekonomiska utmaningar genom att möta klimathotet med satsningar på grön omställning. Vad kan vara bättre för ekonomin än att här och nu ta oss an framtidens utmaningar? Här har den nya ledningen i Västra Götaland snabbt funnit en stark gemensam samsyn.   Vi tre samarbetspartier står starka i övertygelsen om att växande klyftor i hälsa och inkomst är ett av de största hoten mot god ekonomisk utveckling i vår region och i världen. Jag som har bakgrund inom freds- utvecklingsstudier med kritiken mot den onyanserade utvecklingspolitiken gentemot fattiga länder, har svårt att se tillväxt som ett mål i sig. Först när den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen hänger ihop och tillväxten fördelats på ett rimligt sätt kan vi prata om god ekonomisk utveckling. Ideologin har kommit fram i vardagspolitiken i den nya regionledningen, samtidigt som det precis som förut ofta råder samsyn tvärs över partigränserna i vardagsbesluten.   Blir det planekonomi i en region styrd av två vänsterpartier och ett miljöparti? Knappast, men  en medvetenhet om att fungerande marknadsekonomi kräver politiska beslut för att utvecklingen ska bli hållbar. Det gäller såväl inom hälso- och sjukvården och den mångfald av utförare vi eftersträvar där, som i arbetet med att bredda och förnya näringslivet i övrigt, exempelvis inom den tunga industrin. Klimatfrågan tas i högre grad på allvar nu och uppslutningen bakom kollektivtrafiken som utvecklingsfaktor är starkare än någonsin förr.   En av de vanligaste frågorna jag får som miljöpartistisk ordförande i regionutvecklingsnämnden är Du gillar väl inte bilar, eller…? Jo, men jag vill att rätt fordonsslag används vid rätt tillfälle och att andra delar av vår viktiga fordonsindustri än endast personbilssidan lyfts fram i vårt strategiska utvecklingsarbete, exempelvis det fina arbete som sker på lastbilssidan och inom bussbranschen.   Några viktiga framtidsfrågor 2012 är arbetet med att revidera tillväxtprogram i samverkan med kommunerna, fortsatt arbete med förnyelsebar energi, strategiskt arbete med livsmedelsfrågor och förstärkta satsningar på cykelinfrastruktur. Hållbarhet är att fatta beslut utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn. Det är också att prioritera bort beslut som går emot hållbarhetstanken. Det sistnämnda är kanske det svåraste en politisk ledning kan ge sig på. Men för att tillväxtpolitiken ska bli hållbar är det nödvändigt att välja bort dåtidens omoderna lösningar, för att kunna släppa loss utvecklingen av ett modernt Västra Götaland fullt ut.   Birgitta Losman, Regionråd (MP) Ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götaland

Lämna en kommentar