Per Bill är vice ordförande i Konstitutionsutskottet. Under den här Synpunkten berättar han om hur moderaterna fortsättningsvis ställer sig i regionfrågorna.  

Moderaterna är partiet som värnar individen. Vår politik har individen, snarare än system och strukturer, som utgångspunkt. Vi anser att politiska beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. EU beslutar om det som görs bäst på EU-nivå, riksdagen och kommunerna fattar beslut på sina respektive områden. Flertalet beslut kan och bör lämnas till den enskilde individen och familjen att ta. Beslut ska fattas på lägsta behöriga nivå. Så även i regionfrågan. Vi är inte emot bildandet av nya regioner, men det är viktigt att det sker utifrån folkviljan. En region kan på lång sikt bara fungera om dess invånare känner tillhörighet till sin region och ställer sig bakom dess utformning
 
Ansvarskommitténs arbete har rört frågan om hur vårt land ska indelas på regional nivå. I den debatt som följt har vi moderater betonat att om, när och hur eventuella regioner ska bildas är en fråga där medborgarnas vilja är av stor betydelse. Regionernas framväxt måste ses ur ett underifrånperspektiv, d.v.s. utvecklingen av förslag bör komma från medborgarna själva. Alla ansökningar om regionbildningar kommer att granskas av Kammarkollegiet. I ansökningsunderlaget ska ingå hur väljarna ser på den specifika regionens bildande. Om detta är vi och de andra partierna i vår Alliansregering överens.
 
Sverige är ett långt land och dess olika delar har olika förutsättningar. Framtidens regioner bör därför kunna vara asymmetriska, d.v.s. kunna vara olika uppbyggda till storlek, befolkningsmängd och geografisk spridning. Lokalbefolkningen har som regel den bästa kunskapen om vilka förutsättningar som råder i just det område där de lever och verkar. Därför varken kan eller vill vi på förhand slå fast exakt hur en region ska vara uppbyggd. Huvudsaken är att regionen har en naturlig grund genom t.ex. arbetsmarknad eller geografi.
 
Olika regioner kan även ha olika funktioner – alla behöver inte ha exakt samma ansvarsområden. Exempelvis kanske inte alla regioner ska ha ansvar för

sjukvård. I vissa delar av landet kanske det kan ske genom ett samarbete mellan flera regioner. Vi är inte främmande för att ett län eller en kommun kan ingå i flera olika regioner – en region beträffande sjukvård, en annan beträffande arbetsmarknad och kommunikation. Vi ser det som något positivt med olika utformningar, eftersom det är sällan en och samma lösning passar alla. Just frågan om sjukvård är dock komplex och behöver utredas separat.

 Regionernas beslutanderätt kan vara olika stor, men bör inte sträcka sig längre än den rätt som försöksregionerna Skåne och Västra Götaland har idag. Statens makt ska vara begränsad men effektiv. Den måste kunna garantera alla medborgare en likvärdig samhällsservice och välfärd, oavsett var i landet man lever. Staten ska därför ha ett övergripande ansvar för att samordna framtida regionbildningar. Vi värnar det kommunala självstyret och kommunernas frihet att bestämma i sina egna frågor.
 
Ett öppet förhållningssätt och möjlighet att bilda samarbeten över kommungränserna är också viktigt för kommunerna. Vi ser inte att det måste ske någon större förändring vad gäller kommunernas indelning. Däremot är det viktigt att en kommun är livskraftig, d.v.s. har tillräckligt skatteunderlag, kan erbjuda sina invånare en god samhällsservice och har en befolkning som känner tillhörighet. Detta måste också beaktas vid framtida regionbildningar.  
 
Vi ser positivt på att de försöksregioner som redan finns nu kommer att permanentas, eftersom det finns ett tydligt stöd för det i regionerna. Även Halland och Gotland uppfyller kraven och kommer därför få bilda regioner. Däremot kommer inga ytterligare ansökningar att bedömas före valet 2010. På så sätt får väljarna tydligt ta ställning till hur de ser på regionfrågan och till vilket parti som bäst företräder deras åsikt i frågan!
 
Per Bill Vice ordförande i Konstitutionsutskottet
Lämna en kommentar