Höstens val 2010 väntar om nio månader och debatten har redan börjat. Så vad vill partierna med de svenska regionerna idag? Först ut på plan är socialdemokraternas talesman Sven-Erik Österberg.  

Ansvarskommitténs förslag till reformerad samhällsorganisation bygger på principen att Sverige är en enhetsstat med stark lokal och regional förankring, manifesterat genom beskattningsrätt för direktvalda beslutande fullmäktigeförsamlingar. Målet för samhällsorganen är att skapa likvärdiga levnadsvillkor och möjligheter för alla människor i hela landet. Regering och riksdag måste ha det övergripande ansvaret för den politik som förs. En reformerad samhällsorganisation kräver givetvis också en förändring av statsförvaltningens organisation och egen verksamhet. För att nå avsedd effekt av reformen måste nya regionkommuner kopplas till ändrad statlig organisation. Nu är den statliga regionala organisationen dåligt samordnad och anpassad till den regionala nivån. Huvudlinjen måste i fortsättningen vara att de statliga verksamheternas regionala organisation bättre svarar upp mot de nya regionkommunernas geografi.
 
Staten måste också få bättre möjligheter att medverka och stödja utformningen av de regionala utvecklingsstrategierna och fatta beslut om nationella prioriteringar mellan statliga verksamheter som högre utbildning, forskning, arbetsmarknad och infrastruktursatsningar.
 
Offentlig tillsyn ska i princip vara ett statligt ansvar. Länsstyrelsernas roll som regeringens instrument för uppföljning och utvärdering av offentliga verksamheter ska stärkas liksom dess möjligheter att ta fram regionala och tvärsektoriella underlag för nationella prioriteringar.

Ansvarskommittén betonade vikten av att en ny regional organisation måste förankras genom att få växa fram under samtal mellan berörda parter. Staten har givetvis ett ansvar för att alla människor i alla delar av landet tillförsäkras en god välfärd på jämlika villkor. Regionkommunerna måste ha förutsättningar att kunna svara mot uppgifterna och åtagandena. Medborgarnas möjligheter till påverkan, insyn och kontroll är fundamentala för demokratin. Förtroendet för de nya regionkommunerna kan stärkas genom att dessa ges en decentraliserad struktur, som ger förutsättningar för att befolkningen i regionens alla delar ska kunna känna närhet och utöva inflytande. Sverige har nu två fungerande regioner, som skapats genom försökslagstiftning. Den upphör att gälla i och med denna mandatperiods utgång. Riksdagen måste fatta de beslut om en reformerad samhällsorganisation som krävs för att dessa två regioner ska permanentas och ytterligare regioner ska kunna bildas i samband med allmänna valen 2010.

De delar av landet som behöver längre tid på sig kan bilda regioner 2014. Vi socialdemokrater menar att den borgerliga regeringen snarast måste se till att ta sitt ansvar för helheten och för att förändringar av statens egen verksamhet inleds.

 
Sven-Erik Österberg
Gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen
Lämna en kommentar