SVERIGE / STATEN: Effektivare kommunikation rankas högt när länsstyrelser och regionförbund pekar ut strategiska nyckelfrågor i den regionala utvecklingen. – Syns man inte så finns man inte, säger Lars-Gunnar Rönnqvist, planeringsdirektör på länsstyrelsen Västernorrland.  

Näringsdepartementet vill veta vilka regionala utvecklingsfrågor som länsstyrelser och regionförbund tänker satsa på under de närmaste åren. Lokala och regionala prioriteringar ska kopplas samman med EU:s övergripande strategi för åren 2014-2020.   Länsstyrelsen Västernorrland kommer att utgå från sin nya regionala utvecklingsstrategi som varit ute på remiss under våren. Planeringsdirektören Lars-Gunnar Rönnqvist har ännu inte hunnit skaffa sig någon samlad bild av remissvaren, men märker ändå en önskan om större uppmärksamhet. – Vi gör väldigt mycket i vårt län men det märks inte utåt. Vi måste bli bättre på att tala om vad vi är bra på, säger han.   Innovationsförmåga En vässad kommunikation behövs bland annat för att sprida kunskap om det innovationsarbete som pågår i länets kommuner. År 2020 ska Västernorrland vara känt för sitt regionala innovationssystem och utvecklingen av dynamiska nätverk och kluster. Utvecklingsstrategin slår fast att övergången från idéer till kommersialisering ska vara snabb och konkurrenskraftig. – Här finns en stor innovationsförmåga, inte minst med koppling till de skogsbaserade verksamheterna, säger Lars-Gunnar Rönnqvist. Länsstyrelsen Västernorrland är en av fyra länsstyrelser som har fortsatt ansvar för regionala utvecklingsfrågor. De har fått i uppdrag att redovisa sina prioriteringar senast den 15 december i år. Regeringen vill även ha besked från regionförbunden, men där handlar det om ett erbjudande: – Skillnaden är mer en formsak och beror på att regeringen bara har begränsade möjligheter att styra regionförbunden, medan länsstyrelserna är en del av den statliga myndighetsorganisationen, säger Anna Olofsson, departementsråd och chef för enheten regional tillväxt på Näringsdepartementet.    Går i klinch Regionfullmäktige i Halland ska strax före midsommar klubba sina mål och strategiplaner fram till 2015. Efter sommaren börjar arbetet med att samordna den regionala planeringen med den nationella. – Då ska vi gå i klinch med både EU:s sammanhållningspolitik och det nationella reformprogrammet. Hur kopplingen till våra prioriteringar kommer att se ut klarnar i höst, säger Christer Andersson, utvecklingschef i Region Halland.   Europeiska rådet antog för ett år sedan Europa 2020-strategin för att stärka förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt i medlemsländerna. Vägen dit ska gå via en ekonomi som bygger på kunskap och innovation. Rådet vill främja en effektivare, grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi.  

Sverige har, liksom övriga EU-stater, tagit fram ett nationellt reformprogram. Där beskriver regeringen hur den tänker prioritera mellan de olika delarna i EU-strategin. I programmet, som regeringen skickade till Bryssel för en månad sedan, framgår också hur den lokala och den regionala nivån ska involveras. – Min uppfattning är att det regionala perspektivet är väl utvecklat i reformprogrammet. Genom de prioriteringar vi nu ska bidra med får departementet en ännu bättre bild, säger Lars-Gunnar Rönnqvist.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar