SVERIGE / STATEN: Det räcker inte med visioner om energi och klimatpåverkan. Man måste få någonting gjort också. Det tycker regeringskansliet att länsstyrelserna i Norrbotten, Dalarna och i Skåne lyckats med så bra att de utsågs som pilotlän för grön utveckling.   

I augusti i år fick länsstyrelserna i Skåne, Dalarna och Norrbotten regeringens uppdrag att bli pilotlän för grön utveckling. Tanken är helt enkelt att de ska inspirera övriga län till ett mer utvecklat klimat- och energiarbete. Regeringen vill också att de tre länsstyrelserna ska berätta om ifall regeringens styrning på de här områdena verkligen ger avsedda effekter.
 
Använder befintliga partnerskap
I Norrbotten, som är det nordligaste pilotlänet, har man aktivt arbetat med de här frågorna sedan 2007 och har sedan dess en väl fungerande klimat- och energistrategi.
Gunnar Plym Forshell, chef på näringslivsavdelningen med ansvar för pilotarbetet, menar att en av framgångsfaktorerna har varit att inte skapa nya arenor och en ny agenda:
– Vi har medvetet valt att gå via det partnerskap som redan är etablerat, där landshövdingen sitter som ordförande. I vårt fall jobbar vi direkt med kommunerna kring energieffektivisering, men även landstingen finns med här.
– Regionalt finns också redan etablerade sammanhang som det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och regionala tillväxtprogrammet (RTP) som är givna och där Klimat- och energisatsningar är prioriterade områden.
 
Samtidigt sticker han inte under stolen med att arbetet tar tid.
– Det här är ju en oändlig process som egentligen aldrig tar slut. Vi fick exempelvis nyligen veta att vi och övriga länsstyrelser ska, troligtvis efter nyårsskiftet, ta fram underlag till en strategi för hållbar utveckling som kan utgöra ett embryo för en nationell dito. – Alla län ska genomföra så kallade breda regionala dialoger för att förankra begreppet ”hållbar utveckling” och vad som avses med det. Pilotlänen förväntas också sammanställa allt material från alla län senast 1 maj för att sedan kunna redogöra inför departementen senast 1 september 2011. Vi har påpekat att det är kort om tid så vi får se hur det går med det.
 
Plym Forshell menar att mycket av kraften kommer att gå till att informera:
– Här har vi en intern utmaning inom länsstyrelsen. 

Energi- och klimattänkandet måste ju på sikt även genomsyra all annan handläggning, säger han.
 
Räknar med nya jobb
Det aldrig sinande behovet av att informera känner även Per-Erik Sandberg från Dalarna igen. Som chef för miljöenheten vid länsstyrelsen Dalarna tycker han att behovet av att informera om dessa frågor är underskattat:
– Förankringsprocessen kring den nationella energi- och klimatpolitiken och vilka åtgärder som behöver genomföras är jättestort.
 
För Sandberg är utmaningen att förpacka budskapen så att det går hem i alla läger.
– Regeringskansliet och departementen vill veta hur de ska göra, andra län vill ta del av de bästa exemplen, och lokalt måste alla få en förståelse för vad energi- och klimatomställning innebär.
Han tycker att det är viktigt att omställningen också medför nya arbetstillfällen:
– Bara här i länet har vi räknat med flera tusen nya permanenta arbetstillfällen. Med den ytan som vi har och den lilla befolkningsmängden så måste Dalarna bli nettoleverantörer av energi.
 
Han är stolt över hur länsstyrelsen bidragit till att det sedan åtta år, årligen genomförs ett energiseminarium i Dalarna med 300 deltagare, vilket också driver på utvecklingen.
– Vi har dessutom flera aktiva sektorsprocesser, som Byggdialog Dalarna som samlar 50 – 60 av länets största aktörer när det gäller planering, byggande och förvaltning av byggnader. Byggdialogen genomför både utbildningar och utvecklingsprojekt. Sådant sätter avtryck.
 
Näringslivskopplingen viktig
I Skåne tycker länsstyrelsens klimat- och energistrateg Johannes Elamzon att arbetet har kommit igång bra, trots att uppdraget bara är ett knappt halvår gammalt. Det finns mycket som redan är igång och som man kan bygga vidare på:
– Vårt givna partnerskap är Klimatsamverkan Skåne, där både länsstyrelsen, kommunförbundet, regionen och olika regionala samverkansorganisationer ingår. Här finns bredden. Det är också här som vi kan sy ihop klimat- och energiambitioner med övriga strategier och regionala initiativ, så vi undviker dubbelarbete.

 

Johannes Elamzon nämner ”Färdplan för biogas 2020”, som är ett självständigt initiativ.
– Fördelen med det nätverket är den tydliga kopplingen till näringslivet och forskningssammanhang. Det behövs verkligen här.
I Skåne har man under en längre tid arbetat i kluster där företag som arbetar inom områden som berör energi- och klimatomställning ska kopplas samman.
– Här skulle vi faktiskt kunna ta ett utökat nationellt ansvar, påpekar Elamzon.
 
Han är försiktig med att uttala sig om vad det nationella uppdraget kan innebära för pilotlänen och övriga län i praktiken.
– Det blir bäst om behoven i övriga län styr. Därför vill vi i nuläget hålla oss lite avvaktande. Men det är klart att vi hoppas få till ett tajtare samarbete mellan länen här i södra Sverige. Det kan vi nog alla tjäna på, säger han.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar