SVERIGE / STATEN: – Vi har kommit igenom de svåraste stegen, säger Peter Haglund, chef för avdelningen för tillväxt, kompetens, social utveckling vid Stockholms läns landsting och hänvisar till det tajta samarbetet med länsstyrelsen i RUFS-arbetet.  

I varje län delas ansvaret för länets övergripande regionala hållbarhetsarbetet mellan landstingen och länsstyrelserna. Mellan dessa parter ska både ekonomiska, miljö/klimat-, energi- och sociala frågor samsas utan att hamna på kollisionskurs. I Stockholm är utmaningen stor eftersom inflyttning och växtverk ofrånkomligen skapar sociala utmaningar i huvudstadsområdet. Intern samordning tar tid Länsstyrelsen i Stockholm styrs, i likhet med alla andra länsstyrelser, av ett omfattande regleringsbrev. Men riktlinjerna är inte glasklara när de ska omsättas lokalt och det finns också mål från de olika departementen som kan gå på tvärs mot varandra. Det här skapar en hel del jobb innan länsstyrelserna kan omsätta regeringens önskemål i praktisk verksamhet. – Det här innebär att vi ibland tvingas hantera motstridiga intressen. Därför är det viktigt att vi samarbetar mellan avdelningarna. Det är också helt nödvändigt, inte minst för att vårt hållbarhetsarbete ska vara trovärdigt och praktiskt genomförbart, säger Maria Tengvard vid enheten för Miljöplanering vid länsstyrelsen i Stockholm. Hållbarhetsarbetet kräver därför att länsstyrelsen inte bara samordnar frågorna utan också aktivt integrerar dem inom sina olika verksamhetsgrenar. – Här i Stockholm försöker vi aktivt föra samman tillväxtdimensionen med de sociala och ekologiskt hållbara dimensionerna, genom att exempelvis försöka föra samman näringslivet och föreningarna i regionen kring frågor som berör jämställdhet, miljö/energi och integration.   Länsstyrelsen och Stockholms läns landsting har även valt att gå samman kring en gemensam regional utvecklingsplan (RUFS 2010) och en gemensam fysisk översiktsplan för hela regionen. En process som hon menar har gått bra.   Knivigt med parallella processer Hon får medhåll från sin motpart, Peter Haglund som är chef för tillväxt, kompetens och social utveckling på Stockholms län landstings: – Möjligen var det en hel del trixande i början då vi var tvungna att få våra respektive beslutsprocesser att gå i takt eftersom våra beslutsunderlag skulle vara identiska, men det löste sig ju efterhand. Han menar att det nu blir enklare för landstinget och länsstyrelsen att förverkliga planerna: – Vi har ju våra respektive ansvarsområden och behöver inte synka oss på samma sätt som under beslutsfasen. Enligt Haglund har man också en god beredskap för de utmaningar som Stockholm står inför för att nå en hållbar utveckling på det sociala området: – Just nu driver vi tillsammans en process där vi ger stöd åt arbetsgivarnas mångfaldsarbete. Jag ser det som en av de viktigaste integrationssatsningarna vi gör. Sedan arbetar vi aktivt med kompetensförsörjningsfrågorna över hela regionen gemensamt. Samma sak gäller bostadssituationen. Till sist gör vi en hel del tillsammans för att på bästa sätt kunna följa upp vår nya RUFS 2010.   Fungerande samarbete Både Maria Tengvard och Peter Haglund tycker att samarbetet går bra: – Möjligen kan man påstå att processerna går lite trögare när vi är två partners som ska enas, men å andra sidan får vi in fler och mer signaler utifrån den vägen. Vi har påbörjat själva genomförandefasen och hur den kommer att fortskrida återstår att se men hittills har det fungerat bra så jag är optimistisk, säger Tengvard. Haglund ser positivt på genomförandefasen: – Vi har ett fungerande samarbete och jag tror att vi tillsammans med olika aktörer i regionen kommer att kunna bidra till att planen genomförs på ett bra sätt.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar