FINLAND: Ingen stadsregion i hela Finland har tagit samma drastiska grepp som Villmanstrand. Kommunen i sydöst har nämligen gått samman med samtliga kranskommuner och bildat ett nytt gemensamt kommunalförbund för all kommunal hälsoservice- och mer därtill.  

De finska kommunerna har bråda dagar. Enligt den pågående Kommun- och servicestrukturreformen ska man redan vid årsskiftet 2009/2010 kunna uppvisa långsiktigt hållbara lösningar på den egna kommunala hälsoservicen. Ökad samverkan eller samgående med grannkommunerna ingår här många gånger i lösningspaketet.
 
I Finland har staten pekat ut 16 större städer som klassas som stadsregioner. Villmanstrand är en av dem och har, enligt den ramlagen som styr den nu pågående kommun- och servicereformen, ett ansvar för att ta fram en gemensam plan för hela den gemensamma regionen. Planen ska omfatta alltifrån markanvändning, boende, trafik och samhällsservicen i området. Men istället för att söka lösningar där varje kommun förblir så oberoende som möjligt av sina grannkommuner, så har man i Villmanstrands stadsregion gjort precis tvärt om.
 
Nytt kommunalförbund för hela regionen
Enligt ramlagen finns en miniminivå i befolkningsantalet, 20 000 invånare, som varje kommun som vill behålla rätten att ge lokal hälsoservice måste uppnå. För att komma dit så har flertalet småkommuner valt att gå samman med grannen alternativt valt att köpa tjänsten från en större grannkommun som uppfyller ramlagens kriterier. Men i Villmanstrands stadsregion har stora Villmanstrands stad tillsammans med alla andra kommuner i landskapet valt att bilda ett helt nytt gemensamt kommunalförbund.
 
En mångfald av tjänster
– Det här greppet är vad vi känner till helt unikt i hela Finland. Förbundslösningen gör det möjligt för oss att flytta alla våra kommuners samlade hälsoservice till en plats. Närmare hälften av vår egen samlade personalstyrka på 3700 personer i Villmanstrand kommer därför efter årsskiftet få en ny arbetsgivare. Så många berörs bara i vår egen kommun, säger Markku Heinonen, som är kommunens utvecklingsdirektör.
Den nya förbundet Eksote ska erbjuda både allmän och specialiserad hälsovård och social service. All annan stödjande service så som bibliotek, IT, städning, catering samt tvätt kommer att tas om hand av marknadsorienterade kommunalt ägda bolag och det gemensamt ägda kommunalförbundet. Inköpsenheterna samt all miljöservice kommer ligga kvar inom respektive kommun, men ska likväl kunna erbjudas till hela regionen, det vill säga södra Karelen.
– Vi tror att vi kan nå en ännu bättre effekt på det här sättet eftersom alla dessa serviceområden nu kan delas regionalt, säger han.
 
Delat ägarskap är nyckeln
Att den här lösningen överhuvudtaget blev accepterad tror Heinonen beror på att alla kommuner nu är delägare och kan utöva ett direkt inflytande.
– Vår egen kommun kommer exempelvis stå för hälften av ägarskapet i det nya förbundet, säger utvecklingsdirektören.
– Sammanlagt räknar vi med att det nya förbundet kommer få ungefär 4000 anställda, säger Heinonen som menar att den här lösningen på sikt är den mest effektiva.
 
Nu får man ett befolkningsunderlag motsvarande 135 000 människor som täcker in hela landskapet Södra Karelen.
För att ytterligare effektivisera den nya hälsoservicen har man påbörjat ett samarbete med Villmanstrands tekniska universitet.
– Vårt universitet är inte det allra främsta inom det här området. Men man har lovat göra vad man kan för att tillsammans med oss kommuner försöka hitta nya tekniska lösningar för att ge människor den hälsoservice man behöver, säger han.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar