EU-programmet för kunskapsutbyte om stadsutveckling  

Sorgenfri Malmo 20131009_10 CC BY Sorgenfri Malmo 20131009_10
Sorgenfri Malmo 20131009_10 CC BY Sorgenfri Malmo 20131009_10

URBACT-programmet startade 2003 för att ta tillvara erfarenheterna från de tidigare URBAN-programmen i Europa. URBACT I – programmet utvecklades snart till ett nytt redskap för erfarenhetsutbyte mellan europeiska städer. Inom URBACT II har programmet utvecklats vidare och nu är URBACT III ett av programmen för europeiskt territoriellt samarbete inom sammanhållningspolitiken för 2014-2020. Slutligt godkännande av det operativa programmet tas av Europeiska kommissionen under sista kvartalet 2014. Den första utlysningen förväntas i februari 2015. Programmets fokus och omfattning Urbact III kommer att utgå från tematiska prioriteringar:

  • Förbättrad kapacitet att utveckla integrerade strategier för hållbar stadsutveckling
  • Städers behov av integrerade strategier och handlingsplaner
  • Stöd för implementering av strategier och handlingsplaner
  • Dela kunskap om hållbar stadsutveckling mellan praktiker, beslutsfattare i städer, nationella, regionala och EU

För att nå dessa mål kommer URBACT III att utveckla tre typer av åtgärder:

  • transnationellt utbyte
  • kapacitetsuppbyggnad
  • kapitalisering och spridning av erfarenheter

Var och en av dessa åtgärder kommer att bygga på de styrkor som utvecklats i URBACT II. URBACT III kommer att möjliggöra utbyte och lärande mellan förtroendevalda , tjänstemän och andra intressenter i städerna och bidra till bättre planering och genomförande av integrerade urbana strategier i europeiska städer. I arbetet med URBACT II har ett stort antal lokala handlingsplaner utvecklats i de städer som deltagit. En nyligen avslutad studie gällande effekterna av detta arbete har visat att 90% av planerna helt eller delvis har implementerats i det vidare arbetet i städerna. Det finns också ett antal olika redskap för att stödja arbetet. Inom både URBACT I och II har ”tematiska experter” använts och deras erfarenheter har i sin tur visat sig vara värdefulla när arbetet med följeforskning utvecklats i förhållande till arbetet med strukturfonderna i Sverige. Dessa tematiska experter ansvarar tillsammans med den ledande partnern och övriga partners för att arbetet fortskrider och mål uppnås. En ”verktygslåda” för att stödja detta arbete kommer inom kort att publiceras på Malmö stads hemsida. Sammanställningar gällande projekterfarenheter från URBACT II finns tillgängliga här och här. I Sverige finns stora erfarenheter av URBACT II och I. 13 svenska städer, kommuner och regioner – från Malmö i söder till Umeå i norr deltar i eller har deltagit i totalt 22 olika URBACT-nätverk, indelade i olika temaområden. Varje stad, kommun eller region har utgått från de behov som funnits och samverkat med andra städer i Europa med liknande behov. I varje stad utvecklas en lokal arbetsplan. Svenska städer, kommuner och regioner som deltar i pågående projekt För att ytterligare ta tillvara, vidareutveckla och implementera uppnådda resultat har också pilotnätverk startats i dec 2013. Södertälje leder pilotnätverket ”Diet for Green Planet” – Hälsosam och miljövänlig mat i offentliga miljöer och Gävle är partner i pilotnätverket ESIMeC II.  ESIMeC står för Economic strategies and innovation in medium-sized cities. Göteborg är partner i projektet ”Sustainable Food in Urban Communities” som pågår 2012 – 2015. Nätverket arbetar med att utforska frågor kring hållbar mat och upplevelse. Linköping är partner i URBACT-nätverket ”EUnivercities” som pågår 2012-2015. Nätverket förenar 10 medelstora städer som syftar till att förbättra samverkan mellan universiteten och städerna. Malmö är partner i URBACT-nätverket ”CSI Europé” som pågår 2012-2015. Detta nätverk fokuserar på hållbar utveckling som en del av temat ”stadsplanering och stadsförnyelse”. Inom stadsplanering undersöker projektet hållbara lösningar för att utveckla nya finansiella instrument. Stockholm är partner i URBACT-nätverket ”PREVENT” som pågår 2012 – 2015. PREVENT arbetar med metoder för att involvera föräldrarna för att förebygga avbruten skolgång.  Regionförbundet Örebro deltar i nätverket ”ENTER HUB” som pågår 2012-2015 . Detta nätverk främjar järnvägsknutpunkter/multimodala gränssnitt av regional betydelse, där medelstora städer är som motorer för integrerad stadsutveckling och ekonomisk, social samt kulturell förnyelse. Nätverket syftar till att utveckla innovativa planeringsverktyg och förbättra stadsplanering och stadspolitik för att uppnå en hållbar lokal och regional utveckling.

Lämna en kommentar