Det kommer att bli helt avgörande för både EU:s nya kommission och det nya EU-parlamentet om man vill nå framgång att hålla huvudet kallt så att man kan lotsa politiken mellan alla nationella intressen. Det anser Poul Müller som är politisk ledamot för de konservativa i Region Mittjylland regionråd.  

Jag tror att det i dag är viktigt att de nyvalda ledamöterna till EU-parlamentet liksom de kommissionärer som kommer att väljas till EU:s nya kommission ser nyktert på de globala utmaningarna. Det gäller inte minst följderna av finanskrisen och de växande kraven på en allt mer omfattande omställning av hela samhället till följd av klimatförändringarna.
Den risk jag ser är att både parlamentet och kommissionen tvingas lägga mer kraft på att hantera nationella särintressen än att söka gemensamma lösningar. En sådan utveckling leder ingenstans annat än till att de kriser vi nu står inför förvärras direkt eller indirekt blir än svårare att hantera.
 
Men för att framförallt EU-kommissionen ska klara av att lotsa de här frågorna framåt så måste man modernisera sitt arbete och börja arbeta på tvärs över direktoraten. De stora utmaningarna så som klimatpolitiken, de marina miljöproblemen liksom behoven av regelförenklingar är alla av den karaktären att kommissionen måste göra den här omställningen om vi ska få se några resultat.
 
Helt uppenbart hänger också vår samlade förmåga inom EU att konkurrera globalt samman med detta. En riktigt utformad global politik tror jag också ger de bästa förutsättningarna för en rik tillväxt i alla medlemsländer. De hänger intimt samman.
Och det är också här som regionalpolitiken kommer in på banan via strukturfonderna. Jag är helt på det klara över det nödvändiga i att ställa krav på hur dessa medel används, men så som situationen har utvecklat sig så närmar vi oss en form av regeltyranni som allt för ofta kväver både kreativa och innovativa idéer. Driftiga entreprenörer skräms helt enkelt bort. Därför borde EU-kommissionen på ett tydligt sätt sätta stopp för den utvecklingen och arbeta mer för att göra det mer attraktivt för nya projekt att söka sig till kommande strukturfondsprogram inför nästa programperiod.
 
Ett annat område som EU-kommissionen och EU-parlamentet kommer att tvingas hantera är

framväxten av nya makroregioner. Vi har redan Östersjöstrategin som ett exempel och fler knackar på dörren. Det är regionerna kring Donau, länderna kring Medelhavet, länderna utmed den gamla järnridån men också huvudstäderna i Europa. På den här punkten så skulle jag önska att både kommissionen och parlamentet höll sina huvuden kalla. För ska vi ha makroregioner så anser jag att de också ska vara meningsfulla i den mening att de delar väl avgränsade problem och att den nya regionen ge ett tydligt mervärde som hela EU kan ta del av. På den punkten anser jag inte att huvudstäderna har tillräckliga skäl att få bilda en egen makroregion. Släpper man på den spärren så ser jag en överhängande risk för att man snabbt bygger upp nya byråkratiska strukturer som blir kostsamma och som sannolikt inte ger något bidrag till helheten.

 
Till sist så skulle jag vilja kommentera EU-kommissionens nyvunna intresse för patienters rättigheter. Detta är i sig något bra. Men vår uppfattning i den här frågan är att hälso- och sjukvårdspolitiken i grund och botten är en nationell angelägenhet och därför måste kommissionen hålla fingrarna borta från det området. Det förslag som nu arbetas fram skulle ge patienter över hela Europa rätten att söka sig till vilket sjukhus som helst utan att den nationella / regionala sjukvården skulle få vara med och avgöra den saken. Och det är inte acceptabelt. Jag anser att själva idén om att kunna få hjälp i annat land när sjukvården i hemlandet inte kan ge patienten den vård som behövs, är riktig. Men att med den fria marknaden som skäl, utlova patienterna en frihet som skulle kunna innebära att det nationella hälso- och sjukvårdssystemet undergrävs, då har EU gått långt utanför sina befogenheter. Här måste vi hitta en rågång som alla tjänar på och som är klar och tydlig för alla inblandade parter.
 
Poul Müller,
ordförande för den nämnd som ansvarar för Region Mittjyllands globaliseringsstrategi
och vicepresident för Östersjökommissionen
Lämna en kommentar