Internationella kontakter och erfarenheter kan vara till nytta för alla slags kommunala och regionala verksamheter. Det gäller bara att upptäcka exakt hur, menar Kerstin Brandelius på Jämtland och Västernorrlands läns Europakontor, och Stein Ivar Mona på Trøndelags Europakontor.  

Internasjonaliseringsarbeid er avgjørende for lokal og regional utvikling. Internasjonale prosjekter og programmer, spesielt gjennom EU, inneholder utrolige muligheter for våre lokalsamfunn. Disse programmene gir lokale aktører innen næringsliv, offentlig sektor, FoU og skoler mulighet til å drive lokal utvikling i en europeisk kontekst. Rent konkret betyr dette kompetanse og finansiering, men ut fra et regionalt perspektiv vil et EU-prosjekt/program i tillegg til konkrete finansieringsmuligheter kunne føre til økt markedsføring, kompetanseutvikling og rekruttering til attraktive arbeidsplasser.
 
Nye måter å arbeide på, nye metoder og utveksling av erfaringer gir økt inspirasjon og ny kunnskap. Internasjonaliseringsarbeid betyr likevel ikke at man skal begynne å gjøre noe helt nytt, men at man skal spe på med flere og nye verktøy for å løse sine eksisterende oppgaver og utfordringer. Med andre ord er internasjonalisering langt fra noe som skal skje på siden av, men bakes inn i den daglige driften. Opplæring lokalt er elementært for å få aksept for at det brukes tid og krefter på dette, hvordan kan vi ellers fremme lokal utvikling gjennom internasjonalisering? Og hvordan kan det internasjonale arbeidet best organiseres? Operativ virksomhet gjennom samarbeid er vårt svar.
 
Våre regionkontor i Brussel har god erfaring med å overføre kompetanse hjem til Trøndelag, Jämtland og Västernorrland, og kan hjelpe lokale aktører med å kartlegge finansieringsmulighetene som finnes. Hvilke programmer og prosjekter passer best til hvem?
Aktiv Ungdom, EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring, er et eksempel. Gjennom programmet får ungdom anledning til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter ved å styrke sitt aktive medborgerskap, deltagelse og engasjement, som igjen fremmer internasjonal forståelse, toleranse og solidaritet.
 
Programmet gav nylig finansiering til konferansen ”Ungdom og internasjonalisering” i Trøndelag.

Konferansen fikk et tilskudd på hele 150 000 NOK, et beløp som dekket 75 prosent av kostnadene. I tillegg sendte Aktiv Ungdom en representant som orienterte deltakerne om mulighetene som ligger i dette ungdomsprogrammet.
 
Et eksempel på hvordan kommuner kan samarbeide internasjonalt for lokal næringslivsutvikling er prosjektet ”Development by Branding the Trade Mark” innenfor EU-programmet Nordlig Periferi.  Her deltog blant annet kommunene Steinkjer og Sollefte fra 2003 til 2006. Prosjektet hadde som mål å styrke kommunenes identitet gjennom varemerkearbeid for å kunne møte fremtidens utfordringer. Ved å bruke en såkalt ”triple helix”-tilnærming inkluderte prosjektet lokalsamfunn, bedrifter og forskning. Dette for å utvikle og fokusere en moderne, sterk og fremtidsrettet identitet av lokalsamfunnene ved å profilere kommunene på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
 
Dette er bare to eksempler som viser at ved å satse på internasjonalisering kan våre regioner oppnå økt kunnskap og kompetanse, som igjen gir bedre skole- og språkutvikling, økt kulturforståelse og toleranse, og en positiv næringlslivsutvikling, bolyst og rekruttering.
 
Trøndelags Europakontor og Mid Sweden Office er kompetansepartnere i EU-spørsmål for våre respektive regioners nærings- og samfunnsliv, og vi arbeider for et bredt samarbeid om regional utvikling gjennom internasjonalisering på begge sider av riksgrensen.
Vi oppfordrer til samarbeid og større bruk av internasjonale prosjekter lokalt.
 
Kerstin Brandelius,
Jämtland och Västernorrlands läns Europakontor
Stein Ivar Mona,
Trøndelags Europakontor
Lämna en kommentar