DANMARK: Under hösten måste de danska kommunerna förbereda sig på att stå för finansieringen av de regionala växthusen. Samtidigt rekommenderar danska KL kommunerna att ta en mer aktiv roll i den regionala turismutvecklingen.  

När den danska kommunreformen sjösattes i januari 2007 så visste kommunerna att de skulle få långt större ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna än tidigare. I den rollen har de också blivit hemmastadda. Samtidigt har både uppgifterna och utmaningarna blivit fler med åren.
 
Fullt ansvar från årsskiftet
Vid årsskiftet 2010-2011 läggs den sista pusselbiten på plats. Då tar kommunerna över det fulla ansvaret för de regionala växthusen från danska staten. Då måste kommunerna både finansiera och samordna näringslivsservicen både lokalt och regionalt samtidigt, vilket i sig är en utmaning, samtidigt som man är med och påverkar det långsiktiga strategiska regionala näringslivsarbetet vid de regionala Växtfora.
 
Nationellt forum påverkar
Vad som i nuläget komplicerar det hela något är att den danska regeringen ansett det nödvändigt att upprätta ett nationellt övergripande Växtforum (startade sept 2009) där sammanlagt 27 danskar med stort inflytande i politiken och näringslivet sitter med och tycker till om vad danskarna borde satsa på. Och under denna höst ska det nationella forumet peka på vad de anser behövs för att få ökad tillväxt i landet.
– Det kommer givetvis det påverka debatten och prioriteringarna ute i de regionala Växtfora. Inte minst på grund av att regionerna precis är på gång att uppgradera sina regionala näringslivsstrategier, säger Lone Vingtoft, chefsrådgivare vid Danska Regioner.
 
Ytterkantsområdena i fokus
Det som kan elda på den här debatten lokalt och regionalt, menar Vingtoft, är att en annan närliggande frågeställning också hamnat på tapeten, nämligen utvecklingen i de så kallade utkantsområdena (glest befolkad landsbygd, red. anmärk). 

– Just nu så väntar vi på att regeringen ska visa var de står, för Danska Regioner har från sitt håll redan presenterat en tillväxtplan för dessa områden, säger hon.
När det gäller utkantsområdena så håller både regionerna och kommunerna på att få en nyckelroll, poängterar Johannsen och Vingtoft.

Turism och attraktivitet
Så sent som den 1 juli fick danskarna nämligen en ny lag där all turismsatsningar i landet ska organiseras och koordineras på ett nytt sätt inom ramarna för den nationella satsningen ”Visit Denmark”. Här pekar man ut både det regionala och lokala ansvaret för produktutveckling samtidigt som den internationella marknadsföringen blir en nationell uppgift.
– Det ligger helt i linje med regionernas önskemål om en mer målinriktad och fokuserad regional turismsatsning och satsningar på ”fyrtorn”, som utländska turister kan få ögonen på, säger Lone Vingtoft.
 
KL (kommunernas organisation) har föreslagit i sin publikation ”Turismen i kommunerna” att kommunerna ska samarbeta mer med varandra och andra aktörer kring både strategisk utveckling och så kallad destinationsutveckling (hur man kan göra en hel plats mer attraktiv, red. anmärk). De ska också själva ta på sig en mer strategiskt roll i det regionala turismarbetet.
– Ytterst handlar det om att turismen har en nyckel både som jobbskapande verksamhet och som en av de strategiskt viktiga delarna i det som gör regionens attraktiv utåt, säger Johannsen.
 
Mer samordning för KKR
Den part som till sist får något mer att göra är Kommunernas Kontakt Råd (KKR) som ska förhandla fram avtal mellan kommunerna och de regionala växthusen utifrån det nationella ramavtal som KL förhandlat fram med staten. Det blir också här som man kommer ta de kommunala diskussionerna kring förslagen från nationellt Växtforum. Hit vill KL dessutom skicka uppdraget att samordna kommunernas gemensamma ansträngningar på turismområdet.
 
Länk till KL:s turismpublikation: 
Länk till Danska Regioners turismpublikation:
Länk till Danska Regioners utspel: Växt i hela Danmark:
Länk till regeringens växtforum:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar