SVERIGE / LANDSTING: Den sista december förra året avslutades projektet FRUSAM, en satsning för samverkan mellan folkhälsa och lokal/regional utveckling. Men hur har erfarenheterna från projektet tagits tillvara?

I årets budgetproposition satte regeringen fokus på jämställdhet, integration och mångfald samt folkhälsa inom det regionala tillväxtarbetet. God folkhälsa bedöms vara viktigt för att åstadkomma hållbar tillväxt. Regeringens bedömning är även att samverkan mellan folkhälsoarbetet och arbetet med att skapa en hållbar regional tillväxt kan utvecklas ytterligare. Uppsala på hugget Samarbetsprojektet FRUSAM omfattar sju regioner/regionförbund/landsting samt två statliga myndigheter, och har uppstått ur frågeställningar om hur regional tillväxt kan integreras med förbättrad folkhälsa och vad denna sammanlänkning kan ha betydelse för hållbar ekonomisk utveckling. Gränsbrytning frågar regiondirektör Catharina Blom, Regionförbundet Uppsala län, om erfarenheterna från FRUSAM och om ett fortsatt samarbete mellan regionerna kan bli aktuellt. − Erfarenheterna av FRUSAM kommer att tas till vara när vi reviderar den regionala utvecklingsstrategin – Uppländsk Drivkraft. Fokus för Regionförbundet Uppsala län under projektet var en ömsesidig interaktion mellan folkhälsa och tillväxt, säger hon. − Uppgiften inför kommande RUS (Regional utvecklingsstrategi, red. anm.) är att stärka folkhälsoperspektivet. God hälsa är i sig en förutsättning för tillväxt. Men det är också viktigt att ha ett folkhälsoperspektiv när man jobbar med olika faktorer som bidrar till tillväxt, exempelvis när man tar fram planer för infrastruktur. Positiv till fortsatt samarbete När det gäller behovet av att vidareutveckla det samarbete mellan regionerna som kom igång genom FRUSAM, förklarar Catharina att den frågan har varit uppe i diskussion, bland annat med Skåne: − Vi är positiva till en fortsättning eftersom vi nu går in i revideringen av RUS. Det vore mycket värdefullt att mötas och diskutera förutsättningar, hinder och möjligheter i ett sådant utvecklingsarbete. Att arbeta med folkhälsa utifrån ett tillväxtperspektiv är fortfarande något nytt. Vi skulle också önska att centrala myndigheter som Tillväxtverket, VINNOVA och Tillväxtanalys inleder motsvarande arbete på nationell nivå.   Viktigt att lära av andra För Uppsalas del skedde samverkan med Östsam i FRUSAM-projektet. I Östergötland har man nyligen tagit fram en ny regional utvecklingsstrategi och Catharina framhåller vikten av att lära av hur man gjort där. − Arbetet med att utarbeta indikatorer blev aldrig klart i FRUSAM och vi vill gärna att det fortsätter. Vi har skapat ett batteri med indikatorer när vi följer upp Uppsala läns folkhälsopolicy. Något motsvarande behövs som en del av RUS-arbetet.   RUP ska under året bli RUS. Kommer folkhälsans inflytande på tillväxten och regionens utveckling att synas där? Om det är så – hur syns det? Om inte – var syns det då? − Den förra revideringen av RUP bedrevs parallellt med att Uppsala läns folkhälsopolicy togs fram. För att bättre integrera folkhälsa och regional utveckling vill vi nu arbeta in policyns övergripande målsättning i den nya versionen av Uppländsk Drivkraft. Folkhälsa bör ges ökad vikt och ingå i ett nytt programområde som handlar om människorna i Uppsala län och deras möjlighet att delta i arbetsliv och samhällsutveckling. Detta knyter an  

till Europa 2020 och målet om inkluderande tillväxt, där folkhälsa, jämställdhet och integration är viktiga komponenter. De här perspektiven ska även genomsyra analys och målsättningar inom andra områden av RUS.   Viktiga bieffekter Catharina Blom framhåller vidare att människor som har en god hälsa har större psykisk och fysisk förmåga och blir därför mer produktiva, flexibla och mottagliga för förändringar i arbetslivet. − Detta innebär även färre sjukskrivningar och lägre sjukfrånvaro. Medellivslängden ökar och därmed människors möjligheter till arbetet och högre inkomster. Detta ger också ökade skatteintäkter till kommuner och landsting. Äldre, friska människor är också viktiga kunder och konsumenter av tjänster, säger hon. − Ett viktigt inspel utifrån folkhälsans olika aspekter är att, i enlighet med den nationella folkhälsopolitiken, arbeta för en jämlik hälsa på lika villkor. Alla ska ha samma chans till utbildning, god hälsa och välfärd, oavsett kön, etnicitet och bostadsområde. Faktaruta I en slutrapport från projektet FRUSAM rekommenderas: -Tillväxtverket bör avdela särskilda resurser till ett nytt treårigt programområde som tar fasta på att fortsätta att utveckla samspelet mellan folkhälsa och regional utveckling.   – Tillväxtanalys (regeringens expertorgan bland annat när det gäller indikatorer) bör få ett särskilt uppdrag att utarbeta indikatorer för folkhälsa utifrån det material som FRUSAM tagit fram.

Dialogmöten skapas kring de slutsatser som redovisats ovan, med representanter från regeringen samt de statliga myndigheter som bär ett ansvar för å ena sidan befolkningens hälsa och samhällets sociala utveckling och å den andra för den tillväxt- och näringspolitik, för att skapa förutsättningar för vårt samhälles utveckling.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:               Lotta Ekberg

Lämna en kommentar