SVERIGE / REGIONER: I Skåne har satsningen på den regionala ledarutbildningen Drivkraft Skåne slagit så väl ut att man nu planerar en andra omgång 2011. Men de regionala frågorna letar sig även in andra sammanhang som nätverket Lucen i Jönköping och kommunchefsutbildningen i Östergötland.  

När regionernas många utmaningar kommer på tal så drar ofta både tjänstemän och politiker slutsatsen att det regionala ledarskapet kommer att ha en avgörande betydelse för regionens framgångar. Men vad menas med regionalt ledarskap, och hur stöttar regionerna själva detta ledarskap?
 
Det regionala ledarskapet är inte ett allmängiltigt begrepp. Inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så känner man visserligen till utmaningen. Men Caroline Olsson, ansvarig för SKL:s så kallade toppledarprogram berättar att deras insatser snarast riktar sig direkt mot chefer inom specifika verksamheter bland deras medlemsorganisationer.
 
Lång tradition i Östergötland
I Östergötland så har man inte talat så mycket om det regionala ledarskapet. Däremot finns här, till skillnad från i Värmland, en lång tradition av att utbilda kommuncheferna. Ett ansvar som legat på Linköpings Universitet och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).
– Vi har under närmare 12 år arbetat med kommunernas ledning och då framförallt kommuncheferna och sett hur de förväntats ta i frågor och arbeta i sammanhang som sträcker sig allt längre utanför kommungränsen, säger Leif Jonsson, fil.dr. i företagsekonomi, docent vid Tema Kultur och samhälle samt ansvarig för CKS chefsutbildningar.
Det finns en rad förklaringar till trenden: EU:s regelverk och infrastruktur, utbildning och näringsliv är bara några exempel på områden där kommunerna tvingats bli mer alerta och agera ”regionalt", säger docenten.
– Det vi märkt över åren är att utbildningarna har bidragit till att cheferna börjat bilda nätverk och de som gick utbildningen åren 2001/2002 träffas fortfarande.
Även om Leif Jonsson i grunden tycker att nätverken är bra så är han inte enbart positiv till det han ser:
– Jag kan se att man i allt högre grad härmar varandra och satsar på likartade lösningar. Då finns en risk för likriktning.
Här tror jag att det nationella kommunforskningsprogrammet Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer, som nu håller på att starta, kan vara bra eftersom kommunledningar från hela Sverige kommer att få möjlighet att mötas och lära av varandra, säger han.

I detta program kommer ett fyrtiotal kommer från hela landet att medverka tillsammans med kommunforskningsinstitut vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Örebro.
 

På tvären i Jönköping

Regionförbundet i Jönköping har valt en liknande väg som Östergötland. Här har man nämligen låtit Tekniska högskolan i Jönköping arrangera en ”Ledarskapsakademi” som vänder sig till länets chefer och ledare ute i kommunerna.
– Vi ville kunna erbjuda en utbildning kring hållbart ledarskap, berättar Eva Lindkvist vid regionförbundet som berättar att de märkt att kommunerna har stora behov på området.
– Men utbildningen når inte utanför kommunsfären, poängterar hon.
 
Då har nätverket Lucen, Centrum för ledarutveckling, en helt annan bredd av deltagare och bredare regional spridning. Nätverket har sina rötter inom Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) och startades bland annat upp av Karin Havemose, universitetslektor vid JTH.
– Det hela började med att vi fick en förfrågan från de ledare och chefer som gick på våra fristående ledarskapsutbildningar om att träffas efter kursernas slut, för att fortsätta lära oss av varandra. Därför sände en av kursdeltagarna och jag själv ut en öppen inbjudan till de 1400 personer som deltagit i våra kurser. Och folk kommer, säger hon entusiastiskt.
 
Havemose berättar att det man gör inom Lucen känns rätt utifrån de erfarenheter man fick genom ett tidigare utvärderingsuppdrag, ett mentorsprogram för kvinnligt företagande.
– Redan där kunde vi se ett uppdämt behov av att få träffas, ledare och chefer emellan, säger hon.
 

 

Lucen har fortsatt att växa, och man har bildat en ”Googlegrupp” och träffas efter arbetet.
– Folk kommer ända ifrån Nyköping för att vara med och det är imponerande, säger hon.
 
Hela bredden i Skåne
I Skåne har framförallt regionens samlade utvecklingsprogram varit den drivande kraften bakom idén om ett regionalt utbildningsprogram kallat ”Drivkraft Skåne”.
– Vi vill att utvecklingsprogrammet ska komma in på ett mer naturligt sätt både i kommunernas och i de statliga verkens vardagliga arbete, berättar Gunne Arnesson Lövgren i Region Skåne.
Det var utifrån det behovet som idén föddes om att kombinera mjuka och hårdare frågor i en sammanhållen

regional utbildning riktade till kvalificerade handläggare, specialister och projektledare inom kommuner, statliga myndigheter och Region Skåne.

– I vårt upplägg kopplade vi samman utbildning kring projekt- och processledning och mediaträning med sakkunskaper kring Skånes regionala utvecklingsarbete, säger hon.
 
Den mixen har fungerat så pass bra att den första utbildningen 2009 nu kommer följas upp av ytterligare en utbildningsgrund 2011.
Vilka förväntningar har ni på utbildningen?
– Att fler regionala aktörer ska börja dra åt samma håll och att man på ett mer naturligt sätt ska tänka in det regionala programmet i sitt eget vardagliga arbete, säger Lövgren.
Några behov av en uppgradering av Drivkraft Skåne 2.0?
– Mindre justeringar möjligtvis men i det stora hela kommer det mesta vara sig likt. Möjligtvis kan det bli aktuellt att ta med den ideella sektorn också, tillägger hon.
Vet du om det finns någon motsvarighet till Drivkraft Skåne i någon annan del av landet?
– Lars Christensen från Region Värmland var på besök hos oss för ett år sedan och tog intryck, så det är möjligt att man även där är på gång, säger hon.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar