SVERIGE / LANDSTING: Tre före detta regionpolitiker har på uppdrag av SKL:s arbetsutskott presenterat en karta över Sveriges nya regionkommuner. Men den gillas inte av alla.

Rapporten har gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att organisationen ska få en lägesbild inför kommande diskussioner om en ny regionindelning. I rapporten betonas vikten av att diskussionerna förs med öppet sinne och med ambitionen att stärka tilliten mellan olika parter. Författarna Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein är övertygade om att en regionreform är nödvändig och möjlig – även om den slutliga indelningen blir en annan än den som ritats upp i lägesrapporten. Majoriteten måste visa vägen Från SKL ser man positivt på förslaget, som utgår ifrån att förankring och samsyn är viktiga ingredienser i beslutsprocessen om den framtida regionen. – Det är inte bra att köra över andra partier. Det handlar om en sådan fråga där enighet är mycket viktigt för att det ska bli ett långsiktigt bra och stabilt beslut. Ambitionen måste vara att få de som har en annan uppfattning att förstå och acceptera ett majoritetsbeslut, säger Anders Knape, ordförande i SKL. Det är nu det gäller!  – Min förhoppning är att rapportens slutsatser kan utgöra ett bra underlag för fortsatta diskussionerna i regionfrågan. Det är angeläget att politiker i kommuner, landsting och regioner kommer överens om hur de vill att de framtida gränserna ska dras. Det är nu vi har möjlighet att påverka. Om inga beslut fattas det närmaste året kommer vi att få anpassa oss till den indelning staten beslutar, säger Anders Knape. Regeringen uppmanas i lägesrapporten att fullfölja sina intentioner om en regionreform senast 2015. En reform är nödvändig för att på bästa sätt ta tillvara de regionala tillväxtmöjligheterna, skriver rapportförfattarna. Skepsis i Jönköping I rapporten bildar Jönköping en region tillsammans med Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge. Peranders Johansson, landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping, säger att förslaget inte förändrar den inställning som redan finns och är tydlig med att denna process måste byggs underifrån. – Rapporten i sig förändrar inte vår syn på frågan i länet. Vi anser att det är väldigt viktigt att beslutet processas fram underifrån, inte med styrning från SKL och de ”tre vise männen” som har jobbat fram rapporten, säger Peranders  Johansson. Han förklarar att moderaterna, socialdemokraterna och sverigedemokraterna har en samstämmig uppfattning att man bör utgå från Jönköpings län och hur det ser ut idag. Länet är tillräckligt stort för att bilda en region, som kan byggas på med gränsnära kommuner.  – Det måste dock vara upp till kommunerna själva att diskutera fram detta, säger Johansson. Allt för tidigt i Västernorrland I Västernorrland säger kommunförbundets direktör May Andersson att man inte vill går ut med för mycket detaljer kring regionfrågan just nu medan det pågår öppna och konstruktiva diskussioner mellan alla parter. – Att alla partier nu sätter sig ner och pratar med varandra i denna viktiga fråga har stor betydelse för samarbetsformen framöver. Överläggningar om olika alternativa kompromisser kommer att pågå fram till sommaren, säger hon. Fakta: Följande regionkarta föreslås i SKL:s rapport. – Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland har redan fått regionstatus av riksdagen. – Värmland och Västra Götaland har tillsammans låtit utreda bildandet av en gemensam region och kommer att ta ställning till en sammanslagning i juni. (Rapportförfattarna stöttar en sådan sammanslagning) – Stockholms län bildar en egen region. Med en befolkning på över två miljoner bör Stockholms län inte bli större än i dag. – Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten går samman i en Norrlandsregion – Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg bilda en Svealandregion – Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge bilda en Götalandsregion Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar