SVERIGE/LANDSTING: Idéburna organisationer måste få utrymme att utvecklas på sina egna villkor och kunskap och engagemang måste tas tillvara. Ur denna ambition tecknades samverkansformen "Överenskommelsen" mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Erik Wagner, kommunikationsansvarig på Överenskommelsen är en av dem som arbetar med att sprida information och kunskap om Överenskommelsen, vars grundidé är att öka dialog och samverkan mellan den offentliga sektorn och andra aktörer. Svårt med överblicken Han säger att det är svårt att säga hur utbrett Överenskommelsen är i landet och att engagemanget givetvis varierar. Han nämner Skåne, Örebro och Linköping som kommuner som ligger i framkant. – Det finns många kommuner som redan idag har bra dialoger, men ändå ser Överenskommelsen som ett bra verktyg och stöd för det fortsatta arbetet. Erik Wagner hänvisar till de sex principer som tagits fram som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga, som bygger på ömsesidig respekt och ansvar. De sex principerna är självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn och mångfald. Stor bredd i samarbetet Hanna Broberg, kansliansvarig på Överenskommelsen, säger att det lokalt finns flera olika, ofta konkreta, samarbeten kring olika verksamheter. Nationellt finns det en överenskommelse på det sociala området och en inom integration. En överenskommelse på kulturområdet, liksom mänskliga rättigheter, är på gång. Och inom internationellt bistånd finns en policy för samverkan med civilsamhället.  Men att få en helhetsbild av hur arbetet utvecklats är inte alldeles lätt. – Det är en rätt omfattande fråga och vårt uppföljningskansli för den sociala dialogen har inte hela bilden, säger hon. Viktigt i det fortsatta arbetet är att ambitionerna konkretiseras och införlivas i verksamheterna. Annars blir det bara abstrakta ord.   Skåne i framkant Skåne kommun nämns som ett av de goda exemplen som tecknat en regional överenskommelse som gynnat det regionala samarbetet mellan idrotten och näringslivet. Regionråd Anders Åkesson säger att den regionala överenskommelsen som tecknats är ett första steg för att förstå varandra bättre. Eva Hall, ordförande i nätverker Social Ekonomi Skåne, menar att den unika överenskommelsen gör att man bjuder in till delaktighet på ett helt nytt sätt och tillsammans diskuterar hur man vill utveckla regionen och hur man kan förhålla sig till varandra. Fakta: Den 23 oktober 2008 beslutade regeringen om en överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer på det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, efter en dialog med ett 90-tal inbjudna organisationer. Det viktigaste målet med Överenskommelsen är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Syftet är också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar