SVERIGE / REGIONER: Regionpolitiker behöver bli bättre på att formulera visioner för att kunna leda arbetet med sina innovationsstrategier. – Det är bara att ta för sig, säger Jonny Paulsson, konsult vid Inspirarum, som under året ska lära politikerna att beskriva sin framtidsbild.  

När regeringen nu inlett arbetet med att formulera en ny svensk innovationsstrategi kan ledande politiker i de regionala församlingarna få en nyckelroll. Näringsdepartementet kommer att bjuda in offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle till samtal och då gäller det att ge sin bild av hur ett innovativt Sverige ska se ut.   För att politikerna ska stå bättre rustade har det svenska nätverket RegLab gett konsulten Jonny Paulsson i uppdrag att hålla en ledarskapsutbildning om innovation. Kommunpolitiker och landstingspolitiker har tydliga mandat och vet vem de är ansvariga inför. Politiker med regionala uppdrag måste i högre utsträckning samarbeta med aktörer som de inte styr över. – Ska man leda en process som arbetet med en innovationsstrategi så måste man jobba med mjuka värden och kunna formulera sin framtidsbild. Den som är duktig på storytelling kan få med sig andra, säger Jonny Paulsson.   Reepalu är föredöme Han tar Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu som exempel. Reepalus visionära förmåga har stor del i regionens framgång. – När han pratar om Malmös situation förr, om nuläget och om vart han vill komma får han med sig många olika aktörer. Hans regionala vision blir en del av människors vardag, säger Jonny Paulsson. Utbildningen startar i slutet av våren och Paulsson konstaterar att en region inte behöver ha lika goda förutsättningar som Skåne för att nå framgång med sin innovationsstrategi. Men om inte politikerna lyckas formulera vad de vill kan de komma i skymundan av företrädare för näringslivet och andra aktörer.   Näringsminister Maud Olofsson sparkade i mitten av februari igång regeringens arbete med att formulera en ny svensk innovationsstrategi. Hon slog då fast att Sverige ska vara ett av världens bästa länder för företagare och entreprenörer att utveckla sin verksamhet i. För att nå dit efterlyser hon svar på frågor som: Vilka insatser behövs för att stärka företagens innovationsverksamhet? Hur kan kopplingen mellan universitet och företag bli bättre? Hur kan Sverige attrahera personer med hög kompetens och kunskap?   I en debattartikel inför regeringens kickoff skrev hon ”Vi behöver förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen att växa, öka sin kunskapsintensitet och snabbare nå ut på internationella marknader. Bara så tryggar vi vår framtida framgång och därmed jobben.”   Tillväxtens guldägg Flera statliga myndigheter kommer också att delta i arbetet med den nationella strategin. – Vi bidrar med vår kompetens, men än så länge jobbar vi framför allt med innovationsfrågor i de program vi är med och stöder, säger Anna Bünger, chef för Tillväxtverkets utvecklingsavdelning. Tillväxtverket gav nyligen ut rapporten "Tillväxtens guldägg — om innovation och förnyelse i det regionala tillväxtarbetet". I den konstaterar verket bland annat att kopplingen till akademiska miljöer ofta är stark, men att det ändå är många innovationer som inte har sin utgångspunkt i akademiska miljöer.” Det är därför av strategisk betydelse för såväl länen som för nationella aktörer att analysera var innovationer faktiskt uppstår och anpassa insatserna därefter” skriver Tillväxtverket, som också konstaterar att kopplingen mellan regionala och nationella satsningar är svag. Med en nationell innovationsstrategi kan den kopplingen bli starkare.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar