Där X2 står för den fördubbling av kollektivtrafiken som branschorganisationerna kommit överens om och K2 står för det nya kompetenscentrum som nu etableras i Lund. Q? Ja, Q får stå för livskvalitet.

Förklaringen till den ökande tillväxten i storstadsregioner ligger inte i första hand i antalet människor utan i antalet möten. Resor och kommunikation tycks vara avgörande för den livskvalitet vi söker och skall vi kunna förena den typen av tillväxt med ett uthålligt samhälle måste kommunikationen ske på ett sätt som ger hållbarhet över tid. Alltså har de nationella branschorganisationerna kommit överens om ett mål som innebär att kollektivtrafiken, totalt sett, skall fördubblas.

För att klara det krävs inte bara en volymökning utan också en radikal utveckling av det sätt på vilket vi reser kollektivt. Både vad gäller resande mönster och vad gäller teknologi och organisation. Därför har staten, i form av bl a Vinnova, VTI och Trafikverket, de tre storstadsregionerna i Sverige, Lunds Universitet, Malmö högskola och en rad andra intressenter bestämt sig för att skapa ett nytt nationellt forskningscenter för kollektivtrafik. Centret döps till K2 och kommer att ligga i Lund. Fullt utbyggt kommer 30-50 forskare att bidra till den kombination av ökat resande och ökad hållbarhet som är nödvändig om den kommande utvecklingen på området skall vara både realistisk och önskvärd. Fokus är kollektivtrafik i storstadsregioner vilket reser helt andra krav på både teknik och logistik än den trafik som knyter ihop landet eller förenar landsbygd med stad.

Christer Ljungberg

Det känns mycket bra att de ansträngningar vi startade för snart två år sedan nu burit frukt, säger Christer Ljungberg, VD på Trivector och en av de som både varit drivande i frågan om kollektivtrafikens utveckling och i etableringen av centret i Lund.

K2 har ett tydligt fokus på samverkan mellan akademi och praktik, d v s en hög grad av konkretion och applicering i verkligheten. Totalt beräknas K2 få disponera ca 300 miljoner kronor under en tolvårsperiod.

Lämna en kommentar